THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 118-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc mua tin kinh tế chuyên ngành của các hãng tin nnước ngoài

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc các tổ chức kinh tế - tài chính - Ngân hàng Việt Nam mua tin kinh tế chuyên ngành của các hãng tin nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh tế - tài chính - Ngân hàng của Việt Nam (gọi tắt là tổ chức mua tin) có nhu cầu mua tin kinh tế chuyên ngành (tỷ giá tiền tệ, giá cả năng lượng, hàng hoá) được phép mua thông qua Tổng cục Bưu điện hoặc trực tiếp mua của các hãng tin nước ngoài.

Điều 2. - Bộ Văn hoá - Thông tin xem xét và cấp giấy phép mua tin theo đúng đối tượng và yêu cầu.

Sau khi có giấy phép, các tổ chức mua tin được ký hợp đồng mua tin với Tổng cục Bưu điện hoặc hãng tin nước ngoài và làm các thủ tục cần thiết để nhận tin - kể cả việc nhận và lắp đặt các thiết bị chuyên dùng cho mục đích này.

Điều 3. - Các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam cũng có thể được mua tin theo hình thức trên và phải tuân theo các thủ tục quy định trong Quyết định này.

Điều 4. - Tất cả các tổ chức mua tin chỉ được sử dụng tin trong phạm vi tổ chức của mình.

Điều 5. - Các tổ chức mua tin phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Tổng cục Bưu điện Việt Nam.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc đóng thuế đối với hoạt động mua tin này.

Điều 6. - Căn cứ Quyết định này, Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Tổng cục Bưu điện và các cơ quan hữu quan soạn thảo và ban hành Quy chế tạm thời xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bên mua và bán tin, cũng như các hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm các quy định trong Quyết định này và pháp luật có liên quan./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh