ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1180/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 03 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬLÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, Thanh traChính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếpcông dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độbồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Chế độ bồi dưỡng tiếp côngdân được áp dụng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các điểm:

a) Trụ sở tiếp công dân hoặc địađiểm tiếp công dân tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

b) Nơi tiếp công dân của các cơquan có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân thường xuyên bao gồm: Thanh tra tỉnh,Công an tỉnh và các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao đông - Thươngbinh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh kháccó trách nhiệm tiếp công dân hàng tuần theo quy định của pháp luật về khiếunại, tố cáo.

2. Đối tượng áp dụng và mức chi

a) Cán bộ, công chức thuộc cáccơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 của Quyết định này được cấp cóthẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơnthư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địađiểm tiếp công dân; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổchức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, côngchức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lýđơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặcđịa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/ngày/người.

b) Các đối tượng Điểm a, Khoản 2Điều này mà đang hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trựctiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồidưỡng mức 80.000 đồng/ngày/người.

c) Cán bộ, công chức; sĩ quan,hạ sĩ quan và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giaothông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làmnhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếpcông dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng mức 50.000 đồng/ngày/người.

d) Cán bộ, công chức được cấp cóthẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh được bồi dưỡng mức 50.000 đồng/ngày/người.

3. Nguyên tắc áp dụng

a) Chế độ bồi dưỡng quy định tạiQuyết định này được tính theo ngày thực tế cán bộ, công chức và các đối tượngtham gia phối hợp trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếpcông dân; ngày thực tế cán bộ, công chức trực tiếp xử lý đơn thư khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh.

b) Trường hợp các đối tượng đượcquy định tại Khoản 2 Điều này khi tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếpcông dân từ 50% thời gian của ngày làm việc trở lên thì được hưởng toàn bộ mứcchi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì đượchưởng 50% mức chi bồi dưỡng quy định tại Quyết định này.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí chi trả tiền bồi dưỡngđối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cấp nào thì chi từ nguồn ngân sách của cấp đótrong mức chi thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao.

5. Thời điểm áp dụng

Các mức chi theo Quyết định nàyđược áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 2. Giao Sở Tài chínhhướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyết định nàythay thế Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủtrưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường