UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề án quy hoạch quảng cáo tấm lớn

trên địa bàn thành phố Hà Nội

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 16/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 205/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 61/TB-UBND ngày 16/3/2007 của UBND Thành phố về kết luận của UBND Thành phố tại cuộc họp về Đề án quy hoạch quảng cáo tấm lớn trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc tại tờ trình số 236/TTr-SVHTT-SQHKT ngày 14/2/2007 về việc xin phê duyệt Đề án quy hoạch quảng cáo tấm lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án quy hoạch quảng cáo tấm lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội với các nội dung như sau:

1. Tên đề án: Quy hoạch quảng cáo tấm lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010. Hồ sơ đề án bao gồm: Tờ trình, thuyết minh, sơ đồ bản vẽ kèm theo.

2. Mục tiêu:

- Tạo hình ảnh đô thị hiện đại, văn minh.

- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo.

3. Phạm vi quy hoạch tổng số vị trí biển quảng cáo tấm lớn: 368 (ba trăm sáu mươi tám) vị trí quy hoạch được thể hiện trên nền Bản đồ quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và Quy hoạch chi tiết các quận, huyện đã UBND thành phố phê duyệt có tuyến đường đi qua. Các vị trí được ký hiệu, định vị trên sơ đồ minh họa và đánh số thứ tự, Gồm: 35 (ba mươi lăm) vị trí nằm trong phạm vi từ đường vành đai III đến đường vành đai I; 100 (một trăm) vị trí trên tuyến đường Bắc Thăng Long Nội Bài; 13 (mười ba) vị trí trên tuyến đường Quốc lộ 5; 38 (ba mươi tám) vị trí trên tuyến đường quốc lộ 1A (đoạn Hà Nội đi Bắc Ninh); 51 (năm mươi mốt) vị trí trên tuyến đường Quốc lộ 1B (đoạn Pháp Vân đi phía Nam); 131 vị trí trên tuyến đường Quốc lộ 18.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện có liên quan triển khai các nội dung công việc theo Đề án được duyệt, đôn đốc kiểm tra các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và quy định hiện hành, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Đề án và đề xuất UBND Thành phố giải quyết những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở: Văn hóa và Thông tin, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông Công chính, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường và nhà đất, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có hoạt động quảng cáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Thị Thanh Hằng