THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1181/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 09 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN NGÀY 31THÁNG 12 NĂM 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm phápluật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 1069/TTr-STP ngày 28 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luậtdo Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 (cóDanh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1181/QĐ-UBND năm 2013 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012