THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1182/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCPHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA TRUNG PHI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hiệp địnhkhung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ nước Cộng hòa Trung Phi ký tại Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2009.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làmthủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngàybắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nói trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Hiệp định.

Nơi nhận:
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm