ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số: 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng5 năm 2013 của Bộ Công thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theomẫu, điều kiện giao dịch chung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờtrình số: 09/TTr-SCT ngày 19 tháng 7 năm 2013 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 03thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnhBắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

DANH MỤC

MỘT SỐ TTHC BAN HÀNHMỚI, TTHC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1184/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 củaChủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên thủ tục

Trang

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

1

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

2

Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

1

Cấp mới, cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (trường hợp do hết thời hạn hiệu lực của giấy phép).

Thay thế:

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

2

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Thay thế:

Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn rượu

3

Cấp mới, cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (trường hợp do hết thời hạn có hiệu lực của giấy phép)

Thay thế:

+ Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu;

+ Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu.