ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông,

bổ túc trung học phổ thông năm 2007- 2008 và tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2008- 2009 của tỉnh Long An

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-BGD &ĐT ngày 06/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; Quyết định số 05/2002/QĐ-BGD &ĐT ngày 11/3/2002 về việc ban hành Quy chế trường trung học phổ thông hệ chuyên; Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD &ĐT ngày 05/4/2006 về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở; Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD &ĐT ngày 05/4/2006 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 538/TTr-SGD &ĐT ngày 23/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông năm học 2007- 2008 và tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2008- 2009 của tỉnh Long An (đính kèm Phương án số 536/PA-SGDĐT ngày 23/4/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân