BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;
Căn cứ Nghị định 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2012.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Công báo, Trang TTĐT Bộ TTTT;
- Lưu: VT, PC (05).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 31/5/2012 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-BTTTT ngày 02/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT
Hình thức văn bản
Ký hiệu
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Trích yếu văn bản
Lý do hết hiệu lực
I. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG
I.
Thông tư
24/6/2009
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quản lý thuê bao di động trả trước
Được thay thế bởi Thông tư 04/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước. Có hiệu lực ngày 1/6/2012.
II. LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
2.
Thông tư
3/12/2009
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện
Bị bãi bỏ theo Thông tư 03/2012/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Có hiệu lực 10/5/2012.
3.
Quyết định
10/4/2006
Bộ Bưu chính, Viễn thông
Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị phát sóng vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện đặt trên phương tiện nghề cá
Bị bãi bỏ theo Thông tư 03/2012/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. Có hiệu lực 10/5/2012.
III. LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
4.
Thông tư liên tịch
26/5/2008
Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông
Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Được thay thế theo thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH &ĐT-BTTTT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Ngày có hiệu lực 1/4/2012.