BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 23 - BỘ QUỐC PHÒNG
-------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;
Căn cứ Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

Căn cứ Công văn số 5801/BQP-TM ngày 22/7/2014 của Bộ Quốc phòng về việc đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề số 23 - Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Công văn số 2533/UBND-XH ngày 16/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc đồng ý nâng cấp Trường Trung cấp nghề số 23 - Bộ Quốc phòng thành Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng;
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề số 23 - Bộ Quốc phòng.
Trụ sở chính tại: phường Thủy Hương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Cơ sở đào tạo 1: số 1 đường La Sơn Phu Tử, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Cơ sở đào tạo 2: xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Điều 2. Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng là trường cao đẳng nghề công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có nhiệm vụ:
1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định;

>> Xem thêm:  Tư vấn và xử lý việc chậm bàn giao khi mua đất ? Các loại thuế phải nộp khi mua đất để ở ?

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;
3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng, chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.
Điều 4. Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng được phép tuyển sinh sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên - Huế;
- Lưu: VT, TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

>> Xem thêm:  Thủ tục mua đất ruộng (trồng lúa) để làm dự án trồng rau sạch ? Xử lý khi mua đất bằng giấy viết tay