UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1186/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNGQUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-UBND NGÀY 04/02/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH LONG VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN QUÁ ĐỘ TUỔILAO ĐỘNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo nghềcho lao động nông thôn đến năm 2020";

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiệnĐề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hànhtheo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày22/10/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đàotạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày05/11/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Định mức chi phíđào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theoQuyết định 1956/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày18/7/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án"Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn tỉnhVĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày04/02/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục ngànhnghề đào tạo cho lao động nông thôn quá độ tuổi lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số 663/TTr-SLĐTBXH ngày 09/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Điều 2, Quyết định số315/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:

“Nguồn kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho laođộng nông thôn quá độ tuổi lao động được bố trí trong dự toán ngân sách thựchiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm của tỉnh và các huyện,thị xã, thành phố.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủtrưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh