BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và Chánh văn phòng Bộ,

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể gồm 01 thủ tục hành chính mới ban hành và 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực dạy nghề.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;
- Website Bộ, TCDN;
- Lưu: VT, TCDN (20 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?