THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 123/TTg ngày 01 tháng 03 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 1247/TTr-BVHTT ngày 16 tháng 4 năm 1998, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3536/TCCB ngày 08 tháng 05 năm 1998 và của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại công văn số 158/TCCP-TC ngày 20 tháng 05 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai trên cơ sở Trường Trung học Mỹ thuật Trang trí tại tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nghệ sĩ, cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý thuộc các chuyên ngành của mỹ thuật trang trí có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn.

Điều 3. Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục - đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học, cao đẳng nói chung và các chính sách, chế độ đặc thù cho các trường đại học, cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật.

Điều 4. Bộ Văn hóa - Thông tin chỉ đạo Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai thực hiện nâng cấp, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm