UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính,

Viễn thông tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP , ngày29/9/2004 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 101/2004/NĐ-CP ngày25/02/2004 của Chính phủ về việc thành lập Sở Bưu chính-Viễn thông thuộc UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày27/5/2004 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính-Viễn thông, thuộc UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 140/2004/QĐ-UB , ngày03/8/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Bưu chính, Viễn thông và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 93/TTr-SNV , ngày29/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bắc Ninh, gồm có:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Bưu chính;

+ Phòng Viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng;

+ Phòng Điện tử, công nghệ thông tin;

Điều 2: Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm xây dựng qui chế làm việc của Sở;quiđịnhchứcnăng, nhiệmvụ, quyền hạn của Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở theo quy định của pháp luật.

Điều 3 :Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Bưu chính, Viễn thông,Sở Nội vụ, các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ