UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2000/QĐ-UB ngày 21/2/2000 của UBND

tỉnh Bắc Ninh về việc đền bù khi sử dụng đất để tu bổ đê, điều

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 17/11/2006;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 144/TTr-STC ngày 05/10/2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 20/2000/QĐ-UB ngày 21/02/2000 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đền bù khi sử dụng đất để tu bổ đê điều.

Điều 2. Việc bồi thuờng khi thu hồi đất để tu bổ đê điều, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 144/2005/QĐ-UB ngày 01/11/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định cụ thể hoá một số nội dung thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Vĩnh Kiên