HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 119-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ VIỆN TRỰC THUỘC BỘ CƠ KHÍ VÀ LUYỆN KIM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/07/1960;
Căn cứ Nghị định số 147-CP ngày 19/08/1969 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng và tổ chức bộ máy của Bộ Cơ khí và luyện kim;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các viện kể dưới đây và đặt trực thuộc Bộ Cơ khí và luyện kim:

1. Viện nghiên cứu và thiết kế chế tạo máy công cụ và dụng cụ cắt gọt, gọi tắt là Viện máy công cụ và cắt gọt (tổ chức trên cơ sở Phân viện thiết kế máy công cụ hiện nay).

2. Viện nghiên cứu và thiết kế chế tạo máy động lực, ôtô và máy kéo, gọi tắt là Viện máy động lực, ôtô và máy kéo (tổ chức trên cơ sở Phân viện máy động lực và tổ máy kéo hiện nay).

3. Viện nghiên cứu và thiết kế chế tạo thiết bị kỹ thuật điện, gọi tắt là Viện thiết bị kỹ thuật điện (tách từ Viện nghiên cứu máy hiện nay).

4. Viện nghiên cứu và thiết kế các công trình luyện kim đen, gọi tắt là Viện luyện kim đen (tổ chức trên cơ sở Phân viện luyện kim đen hiện nay).

5. Viện nghiên cứu và thiết kế các công trình luyện kim mầu, gọi tắt là Viện luyện kim mầu (tổ chức trên cơ sở Phân viện luyện kim màu và P.70 hiện nay).

6. Viện thông tin khoa học - kỹ thuật cơ khí và luyện kim (tổ chức trên cơ sở hợp nhất phòng thông tin cơ khí và phòng luyện kim hiện nay).

Điều 2. `Các viện kể trên là những tổ chức nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, thiết kế chuyên ngành, hoạt động theo kinh phí sự nghiệp trong lĩnh vực công tác nghiên cứu và theo chế độ hạch toán kinh tế trong lĩnh vực công tác thiết kế.

a) Các Viện máy công cụ và cắt gọt, Viện máy động lực, ôtô và máy kéo và Viện thiết bị kỹ thuật điện có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất thiết bị phục vụ yêu cầu của các ngành sản xuất trong nền kinh tế quốc dân;

- Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm làm cơ sở cho việc thống nhất tiêu chuẩn, quy trình và quy phạm của ngành:

Thiết kế chế tạo các loại máy, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho việc phát triển sản xuất của ngành.

b) Các Viện luyện kim đen và Viện luyện kim màu có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học và kỹ thuật nhằm xác định công nghệ hợp lý cho các ngành luyện kim màu và luyện kim đen;

- Nghiên cứu đề tài phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm chuyên ngành;

- Thiết kế các công trình luyện kim phục vụ yêu cầu của ngành sản xuất mỏ và luyện kim.

c) Viện thông tin khoa học - kỹ thuật cơ khí và luyện kim có nhiệm vụ thu thập, xử lý và thông báo những tin tức, tài liệu khoa học - kỹ thuật về cơ khí và luyện kim ở trong nước và nước ngoài nhằm phục vụ sản xuất phát triển.

Điều 3. Mỗi viện có viện trưởng phụ trách và một hoặc hai phó viện trưởng giúp việc.

Điều 4. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim quy định cụ thể nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu tổ chức của các viện kể trên theo tinh thần bộ máy gọn nhẹ và có hiệu quả thiết thực.

Điều 5. Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim và Bộ trưởng Phủ Thủ tướng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦPhạm Văn Đồng