HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119-HĐBT

Hà Nội, Ngày 04 tháng 10 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀBIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀ MỞ RỘNG TÍN DỤNGCỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết địnhsố 117-HĐBT ngày 4-10-1986 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện kết luận củaHội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện kết luận của Hội nghị Bộ chính trị (4-9tháng 9 năm 1986) bàn những biện pháp cấp bách về giá - lương - tiền,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Cho phép Ngânhàng Nhà nước Việt Nam ban hành thể thức tiết kiệm có bảo hiểm giá trị tiền gửibằng một số mặt hàng tính theo giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp. Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương quy định mặt hàng cụthể theo hướng dẫn của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Trong một thờigian ngắn, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm được quy định như sau:

- 2% tháng đối với tiền gửi tiếtkiệm được bảo hiểm giá trị.

- 6%-8% tháng đối với tiền gửitiết kiệm không được bảo hiểm giá trị.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam quy định cụ thể và công bố lãi suất đối với từng loại tiết kiệm ở từngnơi, từng lúc, trong từng thời gian.

3. Lãi suất tíndụng ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) được nâng thêm từ 0,5% đến 1%/tháng. Lãisuất tiền vay quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa được nâng thêm từ 2,5% đến4,5%/tháng.

Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam quy định và công bố cụ thể mức lãi suất tăng thêm đối với từng đối tượngvà từng loại tiền vay trong từng thời gian.

4. Quyết định này được thi hànhtừ ngày 1 tháng 10 năm 1986.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam ban hành những quy định cụ thể thực hiện và đôn đốc kiểm tra việc thựchiện Quyết định này.

5. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịchUỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Chí Công

(Đã Ký)