BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 01/2015 ngày 03/11/2015 của Công ty TNHH Giao nhận vận tải Màu Xanh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty TNHH Giao nhận vận tải Màu Xanh.

Mã số thuế: 3701728378.

Địa chỉ 27A/1 Khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3701728378 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 31/05/2010.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty TNHH Giao nhận vận tải Màu Xanh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1724/XN-HQBD ngày 11/07/2012 của Cục hải quan tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Giao nhận vận tải Màu Xanh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh