UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂYDỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ” TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ươngPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhấtBan Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa ở khu dân cư”;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động củaBan Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-CT ngày 01 tháng02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Dulịch tại văn bản số 238/VHTTDL-XDNSVH &GĐ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hoá” tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2665/QĐ-UB ngày 30/10/2006 của UBNDtỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm Ban Chỉ đạophong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Vĩnh Phúc”.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban,Ngành, Đoàn thể; thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa” tỉnh Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứQuyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thị Tuyến

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ”TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của UBNDtỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Quy chế này quy định về tổ chứcvà hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa” được thành lập tại Quyết định số 384/QĐ-CT ngày 01 tháng 02 năm 2013của Chủ tịch UBND tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằmđẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệmvụ xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới; chỉ đạo triển khaithực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càngsâu rộng và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động khác.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBNDtỉnh:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 -2020 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về xây dựng đời sống vănhoá.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đônđốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành,thị thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quảthực hiện của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, địa phương, định kỳ báo cáo Ban Chỉđạo Trung ương và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.

- Tham mưu việc sơ kết, tổng kết, rút kinhnghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, khenthưởng và đề nghị các cấp khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thểcó thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa”.

Điều 4. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyêntắc tập trung, dân chủ, thảo luận tập thể để thống nhất các nội dung, chươngtrình hoạt động, công tác; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệmcá nhân các thành viên Ban Chỉ đạo; tuân thủ các chương trình, nghị quyết, quyđịnh của Trung ương, của Tỉnh về lĩnh vực được chỉ đạo.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 5. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạchđược UBND tỉnh phê duyệt.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉđạo, kết luận những vấn đề mà thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, đề xuất, kiếnnghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về những nội dung công tác đảm bảo hiệuquả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Khi cần thiết triệu tập đại diện lãnh đạo cácngành, các huyện, thành, thị và cá nhân có liên quan tham dự các cuộc họp củaBan Chỉ đạo.

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng ban vàthành viên trong Ban Chỉ đạo; Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các thành viên củaBan Chỉ đạo, giữa Ban Chỉ đạo với các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thành, Thị để thựchiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh vềnhiệm vụ được giao.

Điều 6. Nhiệm vụ của Phó Trưởng BanThường trực Ban Chỉ đạo.

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụcủa Ban Chỉ đạo, của Trưởng Ban Chỉ đạo. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập,chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, hội nghị triển khai công tác, sơ kết,tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khi được ủyquyền.

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạchhoạt động của Ban Chỉ đạo ban hành, theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch củaBan Chỉ đạo, dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo. Chuẩn bị nộidung và phục vụ các kỳ họp của Ban Chỉ đạo.

- Thay mặt Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện cáchoạt động đột xuất, cấp bách. Cùng với Thường trực Ban Chỉ đạo thảo luận, quyếtđịnh các hoạt động của Ban Chỉ đạo giữa hai kỳ họp và báo cáo Ban Chỉ đạo tạikỳ họp gần nhất.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước, tổ chức thi đua – khenthưởng phong trào gia đình văn hóa; thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; “Xã đạtchuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

- Chỉ đạo việc xây dựng, ký ban hành các văn bảnthuộc thẩm quyền.

- Phụ trách Thành phố Vĩnh Yên.

Điều 7. Nhiệmvụ chung của thành viên Ban Chỉ đạo:

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo,thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của cơ quanthành viên Ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thựchiện đảm bảo hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”theo hệ thống tổ chức của Ban, Ngành, Đoàn thể theo chương trình, kế hoạch củaBan Chỉ đạo.

- Xây dựng và chỉ đạo tổ chức các chương trìnhphối hợp, kế hoạch phối hợp liên ngành lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chínhtrị, chuyên môn nghiệp vụ trong Phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa”.

Điều 8. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên,cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.

8.1. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnhVĩnh Phúc:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch vàtriển khai việc phối hợp thực hiện xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và cộngđồng dân cư trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hoá ở khu dân cư", củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

- Phối hợp với các tổ chức thànhviên có các chương trình cụ thể, phù hợp theo đặc thù khối, đặc thù địa phươngtiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân đoàn kết, thi đua phát triểnkinh tế làm giàu, xoá đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”,các hoạt động nhân đạo từ thiện...

8.2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Chủ trì trong tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo việc định hướng vàtriển khai công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội choPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tới các cơ quan thôngtin, tuyên truyền, các cấp trong toàn tỉnh.

8.3. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai, thực hiện phong trào xây dựngcơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và phong trào học tập, laođộng, sáng tạo trong công nhân viên chức lao động.

- Chỉ đạo Liên đoàn lao động cấphuyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký xây dựngcơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Thực hiện việc xét và công nhậncơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định.

8.4. Hội Nông dân tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện chươngtrình phối hợp xây dựng “Gia đình Nông dân văn hoá”. Triển khai điểm ở một sốđơn vị cấp xã và nhân rộng theo lộ trình.

8.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịchxây dựng mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chốngbạo lực gia đình. Cụ thể hoá qua phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao độngsáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, vận động phụ nữ thực hiện phong trào “5không, 3 sạch”; đảm bảo tăng số lượng các mô hình hàng năm, có lộ trình nhânrộng.

8.6. Tỉnh Đoàn thanh niên: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thaovà Du lịch chỉ đạo triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hoá” trong thanh niên, đẩy mạnh các chương trình giáo dục nếp sống vănminh, tăng cường hoạt động văn hoá trong thanh niên; có xây dựng điểm và nhânrộng.

8.7. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Vănhoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch ngân sách hàng năm trình UBND tỉnhđảm bảo thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch củaUBND tỉnh.

- Hướng dẫn việc sử dụng kinh phítừ nguồn ngân sách của tỉnh cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các địa phương.

- Phụ trách thị xã Phúc Yên.

8.8. Sở Kế hoạch - Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các ngànhliên quan xây dựng kế hoạch vốn đầu tư tập trung hàng năm và huy động các nguồnvốn khác, đảm bảo thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kếhoạch của UBND tỉnh.

- Phụ trách huyện Bình Xuyên.

8.9. Sở Lao động Thương binh vàXã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, tổchức triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội trong Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào “Xâydựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội”.

- Phụ trách huyện Tam Đảo.

8.10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc xây dựng Gia đình văn hoá-Làng văn hoátrong khu vực nông thôn gắn với xây dựng và phát triển nông thôn mới; trước mắtcụ thể hóa ở các xã điểm nông thôn mới; có lộ trình nhằm nhân rộng, phát triểnphong trào.

- Phụ trách huyện Tam Dương.

8.11. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình phốihợp về xây dựng đời sống văn hoá, tuyên truyền, giáo dục để làm chuyển biếnnhận thức và hành vi về tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình cùng bảovệ sức khoẻ của cộng đồng dân cư và toàn xã hội; xây dựng Gia đình sức khoẻ,Làng văn hoá sức khoẻ.

- Phụ trách huyện Vĩnh Tường.

8.12. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chương trình đãký với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về chủ đề nếp sống văn minh học đườngtrong trường học, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăngcườnggiáo dục hành vi văn minh, văn hóa trong học sinh, sinhviên.

- Phụ trách huyện Yên Lạc.

8.13. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Vănhoá, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong lực lượng công an nhândân và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.

- Phụ trách huyện Sông Lô.

8.14. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chứctriển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”trong lực lượng quân đội nhân dân, xây dựng đơn vị có môi trường văn hoá tốt.

8.15. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Chủtrì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáodục, mở các chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng nhằm phát hiện, biểu dương vànhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến vềthực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Phụ trách huyện Lập Thạch.

8.16. Hội Cựu chiến binh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hoá” gắn với nhiệm vụ xây dựng cơ sở Hội trong sạch vữngmạnh, xây dựng hội viên “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 9. Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉđạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Điều 10. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công củaBan Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều11.Theođề nghị của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết địnhbổ sung hoặc thay thế danh sách thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo (tổ chức hội nghị, hội thảo, sơkết, tổng kết, thi đua khen thưởng...) bố trí trong kinh phí Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được UBND tỉnh giao cho Sở Văn hoá, Thểthao và Du lịch hàng năm.

Các ngành, đơn vị dùng kinh phícủa ngành, đơn vị để triển khai cuộc vận động của ngành mình theo các quy địnhvề tài chính hiện hành.

Điều 13. Họp Ban Chỉ đạo:

1. Họp Ban Chỉ đạo định kỳ: 06tháng một lần.

2. Hội nghị Sơ kết phong trào: 02năm một lần.

3. Hội nghị Tổng kết phong trào:05 năm một lần.

4. Trường hợp cần thiết Trưởng BanChỉ đạo triệu tập họp bất thường.

Điều 14. Công tác kiểm tra: Ban Chỉ đạo kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các huyện, thành, thị một nămmột lần; kiểm tra chéo tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa” ở các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 02 năm một lần,theo Kế hoạch do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng; trường hợp đột xuấtcó thông báo cụ thể.

Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo:

1.Thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cơ quan Thường trực Ban Chỉđạo (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm; thựchiện chế độ thông tin những nội dung cơ bản 01 quý/01lần vào ngày 25 của thángcuối quý.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáobằng văn bản về tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa” với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và TrưởngBan Chỉ đạo trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; tổng hợp tình hình theo quý vàongày 30 của tháng cuối quý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thành viênBan Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 17. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”cấp huyện, thành, thị căn cứ vào Quy chế này, ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Ban Chỉ đạo cấp Huyện.

Trong quá trình chỉ đạo, thực hiệncó vấn đề gì cần bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, cơ quan Thường trựcBan Chỉ đạo xin ý kiến của các thành viên để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quyếtđịnh việc sửa đổi.