ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1191/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬTDÂN CA BÀI CHÒI VÀ HÁT HỐ QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt độnggiáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Nghị định số 69/2008/NĐ-CP củaChính phủ ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạtđộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình,tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vựcgiáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triểnvăn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cho phép thành lậpTrung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1026/TTr-SVHTTDL ngày 22/8/2013 và Giámđốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1137SNV-TCBC ngày 31/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo tồn và phát huynghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở,ban, ngành có liên quan và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuậtdân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT DÂN CA BÀI CHÒIVÀ HÁT HỐ QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Quảng Ngãi)

Chương 1.

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Bảo tồn vàphát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt làTrung tâm)là đơn vị sự nghiệp văn hóa ngoài công lập được cho phép thànhlập tại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 11/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh QuảngNgãi.

Điều 2. Trung tâm chịu sựquản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâmcó tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quyđịnh của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thànhphố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

1. Tổ chức các hoạt động sưu tầm,bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố của tỉnh;

2. Tổ chức các hoạt động truyềndạy, phục dựng các hoạt động dân ca, hát bài chòi, hát hố và các hình thức diễnxướng khác của tỉnh khi được các cấp thẩm quyền cho phép;

3. Tổ chức hoạt động dịch vụ vănhóa và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tổ chức, phụcvụ các sự kiện của tỉnh, khách du lịch đảm bảo đúng quy định của pháp luật vàphù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của một đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ vào mục tiêu, định hướngchiến lược phát triển văn hóa của Trung ương và của tỉnh về sưu tầm, bảo tồn vàphát huy nghệ thuật dân ca, bài chòi và hát hố, tiến hành xây dựng chươngtrình, kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

2. Hợp tác, giao lưu, trao đổichuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị,tổ chức trong và ngoài tỉnh; phục vụ khách quốc tế khi có yêu cầu;

3. Xây dựng kế hoạch triển khaithực hiện các hoạt động sưu tầm, bảo tồn và phát huy dân ca bài chòi, hát hốtrên cơ sở định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi vàtình hình thực tế của tỉnh;

4. Tham gia nghiên cứu, sưu tầm,truyền dạy và phục dựng hát dân ca, bài chòi, hát hố ở các địa phương trongtỉnh khi có yêu cầu;

5. Thực hiện công tác quản lý nhânviên, cộng tác viên, người lao động, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luậtđối với nhân viên, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theoquy định của pháp luật; tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê và báo cáoquyết toán tài chính theo quy định;

6. Đăng ký hoạt động chuyên môn vớicơ quan quản lý Nhà nước (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và đăng ký hoạt độngvới cơ quan thuế. Định kỳ hàng quý và hàng năm lập báo về tình hình hoạt độngcủa Trung tâm gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác doGiám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Chương 3.

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm cóGiám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc

1. Giám đốc là người đứng đầu Trungtâm, quản lý điều hành hoạt động của Trung tâm theo chế độ thủ trưởng; chịutrách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luậtvề toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Giám đốc Trung tâm phải là người có chuyênmôn và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn, có năng lực quản lý và tổ chức điềuhành hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật; quyết định chế độ làmviệc của các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm nhằm đảm bảo sự lãnhđạo tập trung; được quyền chủ động sử dụng nguồn tài chính và tài sản của Trungtâm để thực hiện kế hoạch công tác đúng quy định.

2. Phó Giám đốc là người giúp Giámđốc trong công tác lãnh đạo điều hành Trung tâm; được Giám đốc giao phụ tráchmột số công việc, lĩnh vực công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốcTrung tâm về lĩnh vực được phân công phụ trách và cùng với Giám đốc Trung tâmchịu trách nhiệm trước pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc uỷ quyền.

Điều 6. Các phòng chuyên môn,nghiệp vụ thuộc Trung tâm

1. Phòng Tổ chức - Hành chính -Tổng hợp.

2. Phòng Nghiệp vụ.

Điều 7. Tuyển dụng, sử dụng,quản lý nhân viên và người lao động

1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và nguồntài chính của Trung tâm, trên cơ sở xác định vị trí công tác và khối lượng côngviệc; Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch nhu cầu nhân lực và tuyển dụng.Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm có thể ký hợp đồng thuê, khoán đối với những côngviệc không bố trí nhân viên, người lao động thường xuyên; ký hợp đồng lao độngvới các cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng và quảnlý nhân viên và người lao động tại Trung tâm thực hiện theo quy định của phápluật.

3. Nhân viên và người lao động làmviệc tại Trung tâm được bảo đảm các quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của pháp.

Chương 4.

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 8. Kinh phí hoạt động củaTrung tâm

1. Từ nguồn vốn cá nhân của Giámđốc Trung tâm và được huy động từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệpcủa Trung tâm:

a) Hoạt động nghiệp vụ chuyên môn;thu từ đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân hoặc sự hỗ trợ, tài trợ hợp phápcủa tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Hoạt động dịch vụ, tài trợ, vaytín dụng, vốn liên doanh, liên kết;

c) Các khoản thu hợp pháp khác.

3. Nội dung chi:

a) Chi đảm bảo thực hiện chức năng,nhiệm vụ;

b) Chi phục vụ các hoạt động dịchvụ, liên kết;

c) Chi đảm bảo phát triển sựnghiệp, góp phần nâng cao đời sống nhân viên, người lao động trong Trung tâmtheo quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ.

Điều 9. Quản lý, sử dụng tàichính và tài sản của Trung tâm

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệpngoài công lập thực hiện theo cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật vàhướng dẫn của cơ quan tài chính có thẩm quyền.

2. Trung tâm có trách nhiệm quảnlý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản và thực hiện chế độ kế toántài chính theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Chế độ làm việc

1. Giám đốc chỉ đạo, điều hành cáchoạt động của Trung tâm và phụ trách những công tác trọng tâm. Khi vắng mặt,Giám đốc có thể ủy quyền cho một Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việccủa Trung tâm. Các Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác được Giám đốcphân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộclĩnh vực mình phụ trách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Giám đốc,Giám đốc chủ động bàn bạc, thống nhất hướng giải quyết.

3. Trong trường hợp Giám đốc trựctiếp yêu cầu nhân viên, người lao động giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩmquyền của Phó Giám đốc, yêu cầu đó được thực hiện nhưng nhân viên, người laođộng đó phải báo cáo cho Phó Giám đốc phụ trách biết.

Điều 11. Chế độ sinh hoạt, hộihọp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Trung tâmhọp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạchcông tác cho tuần sau.

2. Định kỳ hàng quý họp cơ quan mộtlần. Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm có thể triệu tập họp đột xuất để triển khai,phổ biến những công tác đột xuất.

3. Biên bản các buổi họp giao ban,họp cơ quan của Trung tâm phải được Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp ghichép đầy đủ nội dung, ý kiến đóng góp của nhân viên, người lao động dự họp, kếtluận của người chủ trì và lưu theo quy định.

Điều 12. Quan hệ công tác

1. Trung tâm chịu sự quản lý nhànước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện việc báo cáo công tácchuyên môn theo định kỳ hàng tháng, quý, năm và yêu cầu của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát củacác cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm chủ động quan hệ, hợptác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ được giao; quan hệ với các đối tác trong việc thực hiện dịch vụ;với các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt độngcủa Trung tâm theo các quy định của pháp luật.

3. Trung tâm chủ động xây dựng mốiliên kết, liên tịch với các đơn vị có liên quan nhằm mục tiêu bảo tồn và pháthuy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố của tỉnh.

4. Hoạt động của đoàn thể, tổ chứcxã hội trong Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của cácđoàn thể, tổ chức xã hội đó.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Quy chế này áp dụng cho Trung tâmBảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi. Mọi hoạtđộng của Trung tâm phải theo đúng nội dung quy định trong Quy chế này và cácquy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung quychế

Trong quá trình thực hiện, nếu cónhững vấn đề vướng mắc, phát sinh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệthuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xemxét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.