THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1193/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊCHUẨN KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH NHIỆM KỲ 2011 - 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủtịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theoNghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhTrà Vinh tại Tờ trình số 2484/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quảbầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đốivới ông Trần Anh Dũng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hộiđồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và ông Trần Anh Dũng chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng