ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN, CÁC XÃ THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO, TẬP HUẤNQUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày10 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Nângcao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của tỉnhSơn La (đến năm 2020);

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày13 tháng 9 năm 2011của UBND tỉnh Sơn La cử cán bộ tham gia tập huấn, đào tạogiảng viên cấp tỉnh thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủiro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Căn cứ Công văn số 530/TCTL-GNTT ngày12 tháng 5 năm 2014 của Tổng cục Thủy lợi về việc Đề nghị hỗ trợ triển khaithực hiện đào tạo, tập huấn trong khuôn khổ hỗ trợ của Chương trình phát triểnliên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) đối với Đề án Quản lý rủi ro thiên tai dựavào cộng đồng;

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy phòng chốnglụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 53/TTr-PCLB ngày 15 tháng 5năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt danh sách 05 xã thí điểm, 10 cán bộ thuộc đội ngũ cán bộ giảng viêncấp tỉnh tham gia chương trình đào tạo, tập huấn và hướng dẫn các xã thực hiệnquản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại địa phương.

(có Phụ lục danh sách kèm theo )

Điều 2.Giao cho Văn phòngThường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh là cơ quanđầu mối tại cấp tỉnh để phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai thựchiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vàocộng đồng ở tỉnh Sơn La.

- Cán bộ giảng viên có danh sách tạiđiều 1 có trách nhiệm tham gia toàn bộ quá trình đào tạo, tập huấn và hướng dẫncấp xã tổ chức thực hiện quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Thủ trưởngcác đơn vị, ban, ngành có cán bộ tham gia tạo mọi điều kiện cho cán bộ tham giatập huấn đào tạo đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả.

- Các xã có danh sách tại Điều 1 cótrách nhiệm tham gia, tạo điều kiện phòng họp, loa đài để tổ chức các khóa đàotạo, tập huấn được thuận lợi.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành có cán bộ tham gia tậphuấn; Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạntỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Mường La, Thuận Châu, Yên Châu, Sốp Cộp, thànhphố Sơn La; Chủ tịch UBND các xã Nậm Păm, Thôm Mòn, Chiềng Đông, Mường Và,Chiềng Xôm và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1; Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND Tỉnh;
- TT UBND Tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, (M 01), 45bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH CÁC XÃ,ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CẤP TỈNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN CẤP XÃTHỰC HIỆN QUẢN LÝ THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịchUBND tỉnh Sơn La)

STT

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

I

CÁC XÃ THÍ ĐIỂM

1

Xã Nậm Păm - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La

1

2

Xã Chiềng Xôm - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

1

3

Xã Thôm Mòn - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La

1

4

Xã Mường Và - Huyện Sốp Cộp - Tỉnh Sơn La

1

5

Xã Chiềng Đông - Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La

1

Tổng cộng

5

II

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

1

Văn phòng TT Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh

3

2

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

1

3

Hội Phụ nữ tỉnh

2

4

Tỉnh đoàn thanh niên

1

5

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1

6

Sở Lao động - Thương binh xã hội

1

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Tổng cộng

10

PHỤ LỤC SỐ 02

DANHSÁCH TRÍCH NGANG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CẤP TỈNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀHƯỚNG DẪN CẤP XÃ THỰC HIỆN QUẢN LÝ THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBNDtỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1

Lại Văn Minh

24/01/1957

Nam

Chi cục Trưởng chi cục Thủy lợi - Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh

ĐT: 0913.252.330

2

Cầm Bun Păn

26/11/1966

Nam

Phó Chi cục Trưởng chi cục Thủy lợi - VP thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh

ĐT: 0915.097.539

3

Lê Thị Minh Liên

11/11/1975

Nữ

Chuyên viên - VP thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh

ĐT: 0976.997.675

4

Nguyễn Thị Thu

14/10/1964

Nữ

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

ĐT: 0912.131.864

5

Nguyễn Thị Ngà

16/02/1966

Nữ

Trưởng ban Tuyên giáo - Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

ĐT: 091.207.6222

6

Đặng Thị Thu Hương

14/10/1974

Nữ

Chuyên viên - Ban Tuyên giáo Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

ĐT: 0936.416.089

7

Nguyễn Thị Tố Nga

29/12/1976

Nữ

Chuyên viên - Sở Kế hoạch và Đầu tư

ĐT: 0913.252.383

8

Vì Kiều Oanh

04/5/1985

Nữ

Trưởng ban Thanh thiếu nhi, trường học Tỉnh đoàn

ĐT: 0944.544.028

9

Hoàng Văn Nghĩa

29/4/1984

Nam

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

ĐT: 0974.937.438

10

Nguyễn Thị Kim Tuyết

22/3/1967

Nữ

Sở Lao động - Thương binh xã hội

ĐT: 0904.052.267