KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1196/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCTHÀNH LẬP PHÒNG NGHIỆP VỤ

TỔNG KIỂMTOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ banThường vụ Quốc hội khoá 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực III và Vụ trưởng VụTổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Nghiệp vụ 4 trựcthuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực III để giúp Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nướckhu vực III thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật và của TổngKiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nướckhu vực III có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaPhòng Nghiệp vụ 4 trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét cho ý kiến trước khi kýban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vựcIII, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- BCH Công đoàn KTNN;
- BCH Đoàn Thanh niên KTNN;
- Lưu VT, Vụ TCCB (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ