THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1196/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với ngườinghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụngđối với học sinh, sinh viên;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tàichính tại văn bản số 73/TTr-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh mức chovay quy định tại khoản 1, Điều 5, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên nhưsau: Mức cho vay tối đa là 1.100.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013, áp dụng đối với các khoản vaymới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng CP;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KGVX,
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng