BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

>> Xem thêm:  Tư vấn về trình tự thủ tục và mẫu đơn ly hôn ?

TRUNG TÂM CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
Thuộc: CỤC TIN HỌC HÓA
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(kèm theo Quyết định số1197/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 08 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về thủ tục ly hôn ở tỉnh Hà Nam ? Quyền chia tài sản tặng cho khi ly hôn ?

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:
TRUNG TÂM CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
Thuộc: CỤC TIN HỌC HÓA
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 890/QĐ-BTTTT ngày 13/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính phủ điện tử, thuộc Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin (nay là Cục Tin học hóa).
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà DETECH, Số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
2. Danh mục được chỉ định:

TT
Danh mục
Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật
1.
Kiểm thử tĩnh (static test)
IEEE 830-1998
2.
Kiểm thử đơn vị (unit test)
TCVN 8703: 2011
3.
Kiểm thử tích hợp (integration test)
TCVN 8702: 2011
4.
Kiểm thử hệ thống (system test)
TCVN 8704: 2011
TCVN 8705: 2011
TCVN 8706: 2011
TCVN 8709-1: 2011
5.
Kiểm thử chấp nhận (acceptance test)
TCVN 8702: 2011
TCVN 8703: 2011
TCVN 8709-2: 2011
TCVN 8709-3: 2011

>> Xem thêm:  Muốn thay đổi quyền trực tiếp nuôi con sau ly hôn thực hiện như thế nào ?