BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1198/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 THUỘC THẨMQUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng vănbản QPPL năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thôngnhư sau: Bổ sung 12 Thông tư và 01 Thông tư liên tịch vào Chương trình; đưa 08Thông tư và 01 Thông tư liên tịch ra khỏi Chương trình; điều chỉnh thời giantrình 13 Thông tư và 01 Thông tư liên tịch; đổi tên 01 Thông tư trong Chươngtrình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luậtnăm 2014 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng vănbản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với cáccơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

1. Kinh phí xây dựng văn bản quyphạm pháp luật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2010 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý,sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhànước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạmpháp luật có liên quan.

2. Kinh phí xây dựng văn bản do các đơn vị tự đảmbảo trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phápchế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC VĂN BẢNBỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 1198/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tư:

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương

Cục Tin học hóa

Quý II/2014

Bổ sung (VB đã được Vụ PC thẩm định)

2.

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/8/2008)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Quý III/2014 (chuyển từ CT năm 2013 sang)

Bổ sung

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ngày 06/7/2012 của Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Cục PTTT&TTĐT

Quý III/2014 (chuyển từ CT năm 2013 sang)

Bổ sung

4.

Thông tư quy định chế độ báo cáo về các hoạt động chứng thực chữ ký số (thay thế Quyết định 58/2008/QĐ-BTTTT )

Cục Tin học hóa

Tháng 9/2014

Bổ sung

5.

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủđối với việc xuất khẩu, nhập khẩu tem bưu chính

Vụ Bưu chính

Quý IV/2014

Bổ sung

6.

Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Quý IV/2014

Bổ sung

7.

Thông tư hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ Nhà báo

Cục Báo chí

Tháng 12/2014 (chuyển từ CT năm 2013)

Bổ sung

8.

Thông tư sửa đổi, bổ sungThông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ TTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến diện

Cục tần số vô tuyến điện

Tháng 12/2014

Bổ sung

9.

Thông tư quy định và hướng dẫn về hỗ trợ đầu thu truyền hình số

Cục tần số vô tuyến điện

Tháng 12/2014

Bổ sung

10.

Thông tư Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin tới Cổng 1400

Cục Viễn thông

Tháng 12/2014

Bổ sung

11.

Thông tư quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Khoa học Công nghệ

Tháng 12/2014

Bổ sung

12.

Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Vụ Khoa học Công nghệ

Tháng 12/2014

Bổ sung

2. Thông tư liên tịch:

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư liên tịch giữa Bộ TTTT và Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí Nhà nước cho Đề án thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất

Cục PTTT&TTĐT

Tháng 8/2014

Bổ sung

PHỤ LỤC 2

DANHMỤC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM2014
(Kèm theo Quyết định số: 1198/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

1.

Thông tư quy định về đào tạo, cấp, đổi, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận vô tuyến điện viên hàng hải

Vụ Tổ chức cán bộ

Đề xuất xin đưa ra khỏi Chương trình năm 2014

2.

Thông tư hướng dẫn báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Cục PTTT&TTDT

Đề xuất xin đưa ra khỏi Chương trình năm 2014

3.

Thông tư quy định về sát hạch và cấp chứng chỉ kỹ năng CNTT chuyên nghiệp

Vụ Công nghệ thông tin

Đề xuất đưa ra khỏi Chương trình 2014

4.

Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thanh tra

Đề xuất xin dừng việc xây dựng Thông tư vì Thanh tra CP đã ban hành Thông tư 03/2013/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

5.

Thông tư quy định quản lý giá cước dịch vụ bưu chính

Vụ Bưu chính

Đề xuất xin đưa ra khỏi Chương trình 2014

6.

Thông tư quy định quản lý giá cước dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về

Cục Viễn thông

Chuyển từ tháng 12/2014 sang CT năm 2015

7.

Thông tư quy định quản lý hoạt động khuyến mại dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông

Chuyển từ tháng 12/2014 sang CT năm 2015

8.

Thông tư quy định giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế

Cục Viễn thông

Chuyển từ tháng 12/2014 sang CT năm 201 5

2. Thông tư liên tịch:

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

1.

Thông tư liên tịch của Bộ TTTT và Bộ TC hướng dẫn định mức và chế độ thù lao dọc, kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Chuyển sang Chương trình năm 2015

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC VĂN BẢNĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 1198/QĐ-BTT /T ngày 21 tháng 8 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tư:

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý hoạt động trò chơi điện tử trên mạng

Cục PTTT&TTĐT

Quý II/2014 (chuyển từ CT năm 2013)

Điều chỉnh

2.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về hoạt động của trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Cục PTTT&TTĐT

Quý II/2014 (chuyển từ CT năm 2013)

Điều chỉnh

3.

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Đề xuất xin lùi thời gian từ tháng 4 sang tháng 7/2014

Điều chỉnh

4.

Thông tư quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ với các Cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra các Sở

Thanh tra

Đề xuất xin lùi thời hạn trình sang tháng 7/2014 (Đăng ký trình trong tháng 10/2013)

Điều chỉnh

5.

Thông tư sửa đổi, bổ sungThông tư số 41/2009/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước

Vụ Công nghệ thông tin

Đề xuất xin lùi thời gian từ Quý II sang Quý III/2014

Điều chỉnh

6.

Thông tư Ban hành danh mục hàng hóa theo mã số HS trong lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Công nghệ thông tin

Đề xuất xin lùi thời gian từ Quý II sang Quý III/2014 (bổ sung văn bản hướng dẫn NĐ 187)

Điều chỉnh

7.

Thông tư quy định về điều kiện cấp phép xuất, nhập khẩu đối với hàng hóa trong lĩnh vực in, xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Đề xuất lùi thời gian trình từ Quý II sang tháng 10/2014 (bổ sung văn bản hướng dẫn NĐ 187)

Điều chỉnh

8.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động

Cục PTTT&TTĐT

Quý IV/2014 (chuyển từ CT năm 2013 sang)

Điều chỉnh

9.

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định quy định về hoạt động in

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Tháng 11/2014

Điều chỉnh

10.

Thông tư ban hành quy hoạch đánh số điện thoại quốc gia, bảng phân bổ và sử dụng các loại mã số viễn thông

Cục Viễn Thông

Lùi thời gian trình từ tháng 6/2014 sang tháng 12/2014

Điều chỉnh

11.

Thông tư quy định quản lý kho số viễn thông

Cục Viễn thông

Lùi thời gian trình từ tháng 10/2014 sang tháng 12/2014

Điều chỉnh

12.

Thông tư quy định về quản lý, tổ chức và tiếp nhận đóng góp qua Cổng nhân đạo quốc gia 1400

Cục Viễn thông

Lùi thời gian trình từ Tháng 01/2014 sang tháng 10/2014

Điều chỉnh

13.

Thông tư sửa đổi, bổ sungThông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ TTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ TTTT

Cục Viễn thông

Chuyển từ tháng 12/2014 sang tháng 10/2014

Điều chỉnh

2. Thông tư liên lịch:

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư liên tịch giữa Bộ TTTT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT và Phòng Văn hóa - Thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ

Đề xuất lùi thời gian sang cuối Quý III/2014

Điều chỉnh

PHỤ LỤC 4

DANHMỤC CÁC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH TÊN GỌI
(Kèm theo Quyết định số: 1198/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Đổi tên Thông tư số thứ tự 16 tại Quyết định số: 75/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2014 thành: “Thông tư quy định quản lý kho tem bưu chính lưu trữ quốc gia tại Bộ Thông tin và Truyền thông”

Vụ Bưu chính

Tháng 11/2014

Đề xuất thay đổi tên gọi

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC TỔNG HỢPVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀNTHÔNG ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG TRONG NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 1198/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)

I. Thông tư

STT

Tên và loại văn bản (TT)

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương

Cục Tin học hóa

Quý II/2014

Bổ sung

2.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý hoạt động trò chơi điện tử trên mạng

Cục PTTT&TTĐT

Quý II/2014 (chuyển từ CT năm 2013)

Điều chỉnh

3.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về hoạt động của trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Cục PTTT&TTĐT

Quý II/2014 (chuyển từ CT năm 2013)

Điều chỉnh

4.

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Chuyển từ tháng 04/2014 sang tháng 7/2014

Điều chỉnh

5.

Thông tư quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ với các Cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra các Sở

Thanh tra

Lùi thời hạn trình sang tháng 7/2014 (Đăng ký trình trong tháng 10/2013)

Điều chỉnh

6.

Thông tư quy định chế độ báo cáo về các hoạt động chứng thực chữ ký số (thay thế Quyết định 58/2008/QĐ-BTTTT )

Cục Tin học hóa

Tháng 9/2014

Bổ sung

7.

Thông tư sửa đổi, bổ sungThông tư số 41/2009/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục phần mềm mã nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan nhà nước

Vụ Công nghệ thông tin

Chuyển từ Quý II/2014 sang Quý III/2014

Điều chỉnh

8.

Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 đối với hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Cục PTTH&TTĐT

Quý III/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

9.

Thông tư quy định chế độ báo cáo đối với các doanh nghiệp CNTT

Vụ Công nghệ thông tin

Quý III/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

10.

Thông tư sửa đổi Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 quy định Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấmnhập khẩu

Vụ Công nghệ thông tin

Quý III/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

11.

Thông tư quy định vềquản lý và sử dụng tài nguyên Internet (thay thế Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/8/2008)

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Quý III/2014 (chuyển từ CT năm 2013)

Bổ sung

12.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ngày 06/7/2012 của Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

Cục PTTT&TTĐT

Quý III/2014(chuyển từ CT năm 2013)

Bổ sung

13.

Thông tư Ban hành danh mục hàng hóa theo mã số HS trong lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Công nghệ thông tin

Lùi thời gian trình từ Quý II sang Quý III/20I4 (bổ sung văn bản hướng dẫn NĐ 187/2013/NĐ-CP )

Điều chỉnh

14.

Thông tư quy định về kết nối các mạng viễn thông công cộng

Cục Viễn thông

Tháng 10/2014

Chuyển từ năm 2013

15.

Thông tư sửa đổi, bổ sungThông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ TTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cục Viễn thông

Chuyển từ tháng 12/2014 sang tháng 10/2014

Điều chỉnh

16.

Thông tư quy định về điều kiện cấp phép xuất, nhập khẩu đối với hàng hóa trong lĩnh vực in, xuất bản

Cục Xuất bản,In và Phát hành

Lùi thời gian trình từ Quý II sang tháng 10/2014 (bổ sungvăn bản hướng dẫn NĐ 187/2013/NĐ-CP)

Điều chỉnh

17.

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định quy định về hoạt động in

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Chuyển từ tháng 10 sang tháng 11/2014

Điều chỉnh

18.

Đổi tên Thông tư số thứ tự 16 tại Quyết định số: 75/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2014 thành: “Thông tư quy địnhquản lý kho tem bưu chính lưu trữ quốc gia tại Bộ Thông tin và Truyền thông”

Vụ Bưu chính

Tháng 11/2014

Thay đổi tên gọi của Văn bản

19.

Thông tư quy định về thừa nhận các phòng đo kiểm đã được Bên tham gia MRA về đánh giá phù hợp thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 11/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

20.

Thông tư hướng dẫn xác định hoạt động sản xuất phần mềm và nội dung số

Vụ Công nghệ thông tin

Quý IV/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

21.

Thông tư quy định về sát hạch và cấp chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT

Vụ Công nghệ thông tin

Quý IV/2014

Đăng kýtheo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

22.

Thông tư ban hành chuẩn kỹ năng CNTT chuyên nghiệp

Vụ Công nghệ thông tin

Quý IV/2014

Băng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

23.

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu tem bưu chính

Vụ Bưu chính

Quý IV/2014

Bổ sung

24.

Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Quý IV/2014

Bổ sung

25.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý nội dung thông tin trên mạng Viễn thông di động

Cục PTTT&TTĐT

Quý IV/2014 (chuyển từ CT năm 2013)

Điều chỉnh

26.

Thông tư quy định về đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Cục Tin học hóa

Sau khi ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

27.

Thông tư Quy định quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Tin học hóa

Sau khi ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

28.

Thông tư quy định quản lý chất lượng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Tin học hóa

Sau khi ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

29.

Thông tư quy định cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử và bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Tin học hóa

Sau khi ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP

Đăng kýtheo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

30.

Thông tư quy định việc quản lý giá cước viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 12/2014

Chuyển từ năm 2013

31.

Thông tư quy định kết nối Internet

Cục Viễn thông

Tháng 12/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

32.

Thông tư quy định giá cước hòa mạng dịch vụ truy nhập Internet

Cục Viễn thông

Tháng 12/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

33.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều và một số phụ lục chi tiết của Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010 quy định việc cập nhật thông tin các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Tin học hóa

Tháng 12/2014 (Phụ thuộc thời gian ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP )

Chuyển từ năm 2013

34.

Thông tư Hướng dẫn mô hình chính quyền điện tử cấp tỉnh

Cục Tin học hóa

Tháng 12/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

35.

Thông tư sửa đổiThông tư số 37/2009/TT-BTTTT và Thông tư số 08/2011/TT-BTTTT (hướng dẫn Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủaNghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số)

Cục Tin học hóa

Tháng 12/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

36.

Thông tư hướng dẫn Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về phân loại hệ thống để đảm bảo an toàn thông tin

VNCERT

Tháng 12/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

37.

Thông tư hướng dẫn về việc giám sát an toàn mạng Internet Việt Nam

VNCERT

Tháng 12/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT

38.

Thông tư hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ Nhà báo

Cục Báo chí

Tháng 12/2014 (chuyển từ CT năm 2013)

Bổ sung

39.

Thông tư sửa đổi, bổ sungThông tư số 24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010 của Bộ TTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Cục tần số vô tuyến điện

Tháng 12/2014

Bổ sung

40.

Thông tư quy định và hướng dẫn về hỗ trợ đầu thu truyền hình số

Cục tần số vô tuyến điện

Tháng 12/2014

Bổ sung

41.

Thông tư Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin tới Cổng 1400

Cục Viễn thông

Tháng 12/2014

Bổ sung

42.

Thông tư quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ Khoa học Công nghệ

Tháng 12/2014

Bổ sung

43.

Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Vụ Khoa học Công nghệ

Tháng 12/2014

Bổ sung

44.

Thông tư quy định về quản lý, tổ chức và tiếp nhận đóng góp qua Cổng nhân đạo quốc gia 1400

Cục Viễn thông

Chuyển từ tháng 01/2014 sang tháng 12/2014

Điều chỉnh

45.

Thông tư ban hành quy hoạch đánh số điện thoại quốc gia, bảng phân bổ và sử dụng các loại mã số viễn thông

Cục Viễn thông

Chuyển từ tháng 06/2014 sang tháng 12/2014

Điều chỉnh

46.

Thông tư quy định quản lý kho số viễn thông

Cục Viễn thông

Chuyển từ tháng 10/2014 sang tháng 12/2014

Điều chỉnh

II. Thông tư liên tịch

STT

Tên và loại văn bản (TTLT)

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư liên tịch giữa Bộ TTTT và Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí Nhà nước cho Đồ án thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất

Cục PTTT&TTĐT

Tháng 8/2014

Bổ sung

2.

Thông tư liên tịch Bộ TTTT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT và Phòng Văn hóa - Thông tin

Vụ TCCB

Chuyển từ Quý I/2014 sang cuối Quý III/2014

Điều chỉnh

3.

Thông tư liên tịch giữa Bộ TTTT và Bộ Xây dựng về cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Cục Viễn thông

Tháng 12/2014

Đăng ký theo QĐ số 75/QĐ-BTTTT