THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1199/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại công văn số 2207/BNN-TY ngày 04 tháng 7 năm 2013, ýkiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9126/BNN-TCDT ngày 15 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 40 tấn hóa chất Chlorine; 6.000lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địaphương phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi và dịch bệnh lở mồm long móng, cụ thể:

- Tỉnh Hà Tĩnh: 20 tấn hóa chấtChlorine.

- Tỉnh Long An: 20 tấn hóa chấtChlorine.

- Tỉnh Phú Yên: 6.000 lít hóa chấtBenkocid.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng sốhóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng