UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1199/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 11 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI ĐÁQUÝ TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊNBÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lýhội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 66/BC-SNV ngày 06 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Đá quý tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Hội Đá quý tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội – tự nguyện, tổ chức và hoạtđộng theo Điều lệ của Hội được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Hội tuânthủ quy định của pháp luật Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tài nguyênvà Môi trường và các cơ quan có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động.

Hội Đá quý tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu vàtài khoản riêng, tự lo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Đá quý tỉnh Yên Báivà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4 QĐ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường