BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2003/QĐ-BBCVT

Hà nội, ngày 14 tháng 02 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC IN VÀ PHÁT HÀNH BỘ TEM BƯU CHÍNH "ĐỘNG VẬT VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ”

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 6576/BC ngày 21/11/2002 về kế hoạch sản lượng và phân phối tem 6 tháng đầu năm 2003;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Giao cho Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam in và phát hành bộ tem bưu chính "Động vật Vườn Quốc gia Ba Vì”, gồm 4 mẫu tem, tại Xí nghiệp in tem Bưu điện, bằng phương pháp in ốp-xét, chi tiết cụ thể như sau:

Tên mẫu tem

Giá mặt

Số lượng in (có keo)

Có răng

Không răng

Tê tê vàng (Manis pentadactyla) (4-1)

800đ

7.047.075

3.000

Sóc bay trâu (Petaurista petaurista) (4-2)

800đ

7.047.075

3.000

Gấu ngựa (Selenarctos thibetanus) (4-3)

5.000đ

347.075

3.000

Sơn dương (Capricornis sumatraensis) (4-4)

10.000đ

347.075

3.000

- Trong số lượng trên, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được phép lấy 525 tem mỗi mẫu để in chữ “specimen”.

Điều 2. - Bộ tem này được phát hành từ ngày 5/6/2003 đến ngày 31/12/2004.

Điều 3. - Số lượng tem in được phân phối sử dụng như sau:

Loại tem

Cước phí

Lưu trữ

Tuyên truyền

Tem chơi

Có răng

Không răng

Mẫu 1 (800đ)

7.010.000

325 (25 spe)

1.250

35.500 (500 spe)

3.000

Mẫu 2 (800đ)

7.010.000

325 (25 spe)

1.250

35.500 (500 spe)

3.000

Mẫu 3 (5.000đ)

310.000

325 (25 spe)

1.250

35.500 (500 spe)

3.000

Mẫu 4 (10.000đ)

310.000

325 (25 spe)

1.250

35.500 (500 spe)

3.000

Điều 4. - Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:
- Như điều 4,
- Bộ trưởng Bộ BCVT (để b/c),
- Bộ Tài chính,
- Cục BCVT & CNTT KV II,
- Xí nghiệp in tem BĐ,
- Lưu VT, BC.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Ngọc Bình