ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 12/2005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 01 tháng 6 năm 2005

 QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2005

__________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIÊN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 67/2004/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên V/v giao kế hoạch phát triển KT-XH và vốn đầu tư phát triển năm 2005 tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Công văn số 4930/TC /NSNN ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính về bổ sung có mục tiêu cho NSĐP từ nguồn tăng thu NSTW năm 2004;

Căn cứ Công văn số 2773/BKH-TCTT ngày 26 tháng 4 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung vốn đầu tư năm 2005 cho tỉnh Điện Biên từ nguồn tăng thu NSTW năm 2004;

Căn cứ Công văn số 96/TT .HĐND ngày 25/5/2005 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên V/v phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 189/KHĐT-TH ngày 09/5/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2005 từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ cho ngân sách địa phương, với tổng số 63 tỷ đồng (Sáu ba tỷ đồng) như biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, các Chủ đầu tư được bổ sung vốn khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ đầu tư các dự án được bổ sung vốn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Quàng Văn Binh