NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động

của Cục Phát hành và Kho quỹ ban hành kèm theo Quyết định số

1536/2004/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2004

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 5Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ ban hành theo Quyết định số 1536/2004/QĐ-NHNN ngày 02/12/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"1. Các phòng và tương đương:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ phát hành;

- Phòng Kế toán - Tài vụ;

- Phòng Quản lý kho quỹ;

- Kho tiền Trung ương tại Hà Nội (Kho tiền I);

- Đội xe;

- Bộ phận tiêu hủy tiền.

Kho tiền I có con dấu riêng để giao dịch.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các đơn vị trên do Cục trưởng quy định."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thống đốc

(Đã ký)

Lê Đức Thuý