ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH MỨC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO BAN QUẢN LÝ CHỢ THỊ XÃ TRÀ VINH NÊU TẠI ĐIỀU 1 QUYẾTĐỊNH SỐ 28/2006/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày20/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 2465/1999/QĐ-UBT ngày 30/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 119/STC ngày 08/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh mức trích để lại choBan Quản lý chợ thị xã Trà Vinh nêu tại Điều 1 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBNDngày 20/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

Ban Quản lý chợ thị xã Trà Vinh được phép tríchlại 30% phí mặt bằng chợ thị xã Trà Vinh, để thực hiện quyền tự chủ theo cơ chếđảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu, phần cònlại 70% nộp vào ngân sách nhà nước và được xem xét cấp lại để duy tu, sửa chữa,nâng cấp mặt bằng chợ theo dự án được duyệt. Việc kê khai, thu, nộp phí, sửdụng khoản trích được để lại,…đơn vị phải thực hiện đúng theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày01/6/2006 đến hết thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2010).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Chủ tịchUBND thị xã Trà Vinh và Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan căn cứ Quyếtđịnh này thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu