ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP VÀỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án đầu tư hoàn thành thuộc nguồnvốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1024/TTr-STC-TCĐT ngày 04/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân cấp và ủy quyền phê duyệtquyết toán dự án đầu tư hoàn thành đối với dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhànước như sau:

1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, thànhphố phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành theo quy định của Nhà nước đốivới các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền phân cấp quyếtđịnh đầu tư của UBND các huyện, thành phố.

2. Ủy quyền cho Giám đốc SởTài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo quy định của Nhà nướcđối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước được ủy quyền quyết định đầutư cho Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Bưu chính viễn thông.

3. Các dự án do UBND xã, thị trấn quyết định đầutư và dự án do cấp trên có thẩm quyền giao cho UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tưthực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý vốn đầu tư xây dựng thuộcxã, thị trấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố có trách nhiệm tổ chức việc thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư hoànthành và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về việc phê duyệt quyếttoán vốn đầu tư hoàn thành đối với các dự án được ủy quyền và phân cấp phê duyệtquyết toán.

2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫncác huyện, thành phố về việc thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoànthành theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đàotạo, Y tế, Bưu chính viễn thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên vàMôi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phốvà Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà