ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG MỨC TRỢ CẤP TIỀN ĂN CHO NGƯỜI BÁN DÂM, NGƯỜINGHIỆN MA TÚY ĐANG ĐƯỢC GIÁO DỤC TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃHỘI TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtNgân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghịđịnh số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 tháng 2003 của Chính phủ Quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứThông tư liên tịch số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2004 của BộLao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng gópvà chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy;

Căn cứ Nghịquyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa VII, kỳ họp thứ 10 về việc tăng mức trợ cấp tiền ăn cho người bán dâm,người nghiện ma túy đang được giáo dục tập trung tại Trung tâm Giáo dục Laođộng xã hội tỉnh Bạc Liêu;

Xét Tờtrình số 283/TTr-STC ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tăng mức trợ cấp tiền ăn cho người bán dâm, ngườinghiện ma túy đang được giáo dục tập trung tại Trung tâm Giáo dục Lao động xãhội tỉnh Bạc Liêu từ 140.000 đồng/người/tháng lên 200.000 đồng/người/tháng.Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Về thời gianhưởng trợ cấp và các chế độ khác được thực hiện theo Quy định tại Thông tư liêntịch số 13/2004/TTLT /BLĐTBXH-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc SởTài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng có liênquan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bế