UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 17 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBỔ SUNG QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quiphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và hướng dẫn tại Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Nghị định 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sửdụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính và hướng dẫn tại Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XIV-Kỳ họp thứ 8 về phân chia tỷlệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách;

Thực hiện Công văn số 57/HĐND-TT ngày 04/7/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mụcphí và tỷ lệ điều tiết ngân sách các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 51/TTr-STC ngày 24/5/2006 về việc quy định tỷ lệ điều tiếtgiữa các cấp ngân sách địa phương từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính và Côngvăn số 715/STC-QLNS ngày 13/6/2007 của Sở Tài chính về điều tiết nguồn thu tiềnsử dụng đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung quy định về tỷ lệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địabàn tỉnh Hoà Bình.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được thực hiệncho năm ngân sách 2007 và các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách(2007-2010).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết địnhthi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHBùi Văn Tỉnh

BIỂUPHÂN CHIA TỶ LỆ (%) ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH

(Kèmtheo Quyết định số:12/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh)

TT

Chỉ tiêu thu

NSTW (%)

NS cấp tỉnh (%)

NS cấp huyện (%)

NS cấp xã (%)

1

Thu xử phạt vi phạm hành chính

-

Cấp Trung ương

100

-

Cấp tỉnh

100

-

Cấp huyện

100

-

Cấp xã

100

2

Thu tiền sử dụng đất

-

Thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho các hộ nhận đất ở tại các khu tái định cư thuộc các dự án do ngân sách tỉnh hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu tái định cư.

100

UỶ BANNHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH