ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT Ở TẠI MỘT SỐ KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ THÁI NGUYÊN ĐÃ BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3033/2007/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2007CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chínhphủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loạiđất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTCngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chínhphủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 3033/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007, của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, về việc quy định giá cácloại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2008;

Theo đề nghị của Ủy ban nhândân thành phố Thái Nguyên tại Tờ trình số 41/TTr- UBND ngày 05/3/2008, đề nghị củaSở Tài chính tại Tờ trình số 355/TTr-STC ngày 13/3/2008 về việc đề nghị đính chínhmột số điểm đã ban hành tại Quyết định số 3033/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007,của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, về việc quy định giá các loại đất trênđịa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2008, (kèm theo Biên bản họp thẩm định giá đấtgiữa Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, CụcThuế tỉnh lập ngày 12/3/2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửađổi một số quy định về giá đất ở tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phốThái Nguyên đã ban hành tại Quyết định số 3033/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnhThái Nguyên năm 2008. Cụ thể như sau.

a) Sửa đổi điểm 4; trục phụ; sốmục XIV; phụ lục số 1 (trang 23) như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

TÊN ĐƯỜNG, KHU DÂN CƯ

MỨC GIÁ

Trục phụ

4

Từ trạm biến áp Việt Xô đến 200 m theo đường bê tông (đi tiếp gặp đường Cách mạng tháng Tám),

2.500

b) Sửa đổi điểm 8; trục phụ;mục XXIX; phụ lục số 1 (trang 35) như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TT

TÊN ĐƯỜNG, KHU DÂN CƯ

MỨC GIÁ

Trục phụ

8

Ngõ rẽ vào đến nhà văn hóa tổ 3 Tiến Ninh.

+ Từ đường Z115 vào 100 m.

1.000

Điều 2. Sở Tài chính chủtrì phối hợp cùng các ngành có liên quan hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiệntheo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xâydựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHĐàm Thanh Nghị