ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 18 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP SỞ KẾHOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Hậu Giang,là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kếhoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quảnlý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ởđịa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề vềdoanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Sở Kế hoạch và Đầu tưchịu sự chỉ đạo, quảnlý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịusự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tưcó tư cách pháp nhân,có con dấu và tài khoản riêng theo quy định pháp luật.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 01năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở Kếhoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Giám đốc Sở, Thủtrưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể;
- TAND, VKSND;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VB-TT (STP);
- Lưu: VT.HN
D:\2008\QĐPQ\TLSKH&ĐTu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Chắc