ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2010/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 28 tháng 5 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BANHÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCHVÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liêntịch số 05/2009/TTLT /BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạch- Đầu tưvà Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơquan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giámđốc Sở Kế hoạch- Đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơquan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND thành phố, các huyện, thị xã;
- Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Đức Cường

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010của UBND tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chứcnăng

1. Sở Kế hoạch và Đầu tưlà cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Trị, có chức năng tham mưu, giúpUBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: Tổnghợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; tổ chức thực hiện và đềxuất về cơ chế chính sách quản lý kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tưtrong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanhtrong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanhnghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ côngcuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của phápluật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tưcó tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lývề tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo,hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầutư.

Điều 2. Nhiệm vụ vàquyền hạn

Sở Kế hoạch và Đầu tưthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạchvà đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình UBND tỉnh

1.1. Dự thảo quy hoạchtổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 05 năm và hàng nămcủa tỉnh; bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách của địa phương; kế hoạchxúc tiến đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế- xã hội của tỉnh;trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cânđối tài chính.

1.2. Dự thảo chươngtrình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyếtcủa HĐND tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kếhoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo báo UBND tỉnh điều hành, phối hợp việcthực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế- xã hội của tỉnh.

1.3. Dự thảo chươngtrình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phươngquản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệpnhà nước và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tếtrên địa bàn tỉnh.

1.4. Dự thảo các quyếtđịnh, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cáchhành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theoquy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.5. Dự thảo các văn bảnvề danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kếhoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

1.6. Dự thảo các văn bảnquy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng,cấp Phó phòng phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND thành phố, huyện, thị xã(Gọi tắt là cấp huyện) sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính.

2. Trình Chủ tịch UBNDtỉnh

2.1. Dự thảo quyết định,chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh vềlĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

2.2. Dự thảo quyết địnhthành lập, sát nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộcSở theo quy định của pháp luật.

2.3. Cấp, điều chỉnh,thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo phân cấp.

3. Giúp Chủ tịch UBNDtỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dụcpháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quyphạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề ánthuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hànhhoặc phê duyệt.

4. Về Quy hoạch và kếhoạch

4.1. Công bố và chịutrách nhiệm hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệttheo quy định.

4.2. Quản lý và điềuhành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được UBND tỉnh giao.

4.3. Hướng dẫn các Sở,ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phùhợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh đã đượcphê duyệt.

4.4. Phối hợp với Sở Tàichính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức,đơn vị trong tỉnh.

5. Về đầu tư trong nướcvà nước ngoài

5.1. Chủ trì, phối hợpvới Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từngchương trình, dự án thuộc ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổngmức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực.

5.2. Chủ trì, phối hợpvới Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giámsát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dựán đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của pháp luật;

5.3. Làm đầu mối tiếpnhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộcthẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

5.4. Quản lý các hoạtđộng đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quyđịnh của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã đượcUBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

6. Về quản lý vốn ODA vàcác nguồn viện trợ phi Chính phủ

6.1. Vận động, thu hút,điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh;hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sửdụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục cácchương trình, dự án sử dụng vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trìnhUBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6.2. Đánh giá thực hiệncác chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theo thẩmquyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việcbố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phiChính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành và các địa phương; định kỳ tổnghợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và cácnguồn viện trợ phi Chính phủ.

7. Về quản lý đấu thầu

7.1. Thẩm định và chịutrách nhiệm về nội dung các văn bản trình UBND tỉnh về hoạt động đấu thầu theoquy định của pháp luật.

7.2. Hướng dẫn, theodõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vềđấu thầu và tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệtvà tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

8. Về doanh nghiệp, đăngký kinh doanh

8.1. Thẩm định và chịutrách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nướcdo tỉnh quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệpnhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tếkhác.

8.2. Tổ chức thực hiệnvà chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinhdoanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diệntrên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành liên quan kiểmtra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăngký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lýthông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Về kinh tế tập thể vàkinh tế tư nhân

9.1. Đầu mối tổng hợp,đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển, hỗ trợ pháttriển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánhgiá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách pháttriển và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địabàn tỉnh.

9.2. Chủ trì, phối hợpvới các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sáchphát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành.

9.3. Đầu mối phối hợpvới các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm,xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụkinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

9.4. Định kỳ lập báo cáotheo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tưvà các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tậpthể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

10. Thực hiện hợp tácquốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sựphân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

11. Chịu trách nhiệmhướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm viquản lý của Sở đối với phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND tỉnh cấp huyện.

12. Tổ chức nghiên cứu,ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưutrữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đượcgiao.

13. Thanh tra, kiểm tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyềnhoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnhvực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

14. Quản lý về tổ chứcbộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản, thực hiệnchế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật vàphân công, phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn,nghiệp vụ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nướcthuộc thẩm quyền quản lý của Sở và phát triển nguồn nhân lực ngành Kế hoạch vàđầu tư ở địa phương.

15. Tổng hợp, báo cáođịnh kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định củaUBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

16. Thực hiện một sốnhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC BỘMÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộmáy

1. Lãnh đạo Sở

1.1. Sở Kế hoạch và Đầutư có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

1.2. Giám đốc Sở làngười đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trướcpháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trướcHĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

1.3. Phó Giám đốc Sở làngười giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luậtvề các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sởđược Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

1.4. Chủ tịch UBND tỉnhquyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền banhành và theo các quy định của nhà nước về quản lý cán bộ công chức.

1.5. Việc điều động,luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thựchiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Văn phòng (Bao gồm:Công tác tổ chức, cán bộ).

2.2. Thanh tra.

2.3. Đăng ký kinh doanh.

2.4. Các phòng chuyênmôn nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;

- Phòng Công thương;

- Phòng Văn hóa- Xã hội;

- Phòng Thẩm định;

- Phòng Kinh tế đốingoại.

Điều 4. Biên chế

1. Căn cứ vào chức năng,nhiệm vụ, khối lượng công việc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp vớiGiám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định biên chế hành chính, sựnghiệp hàng năm của Sở trong tổng số biên chế của tỉnh.

2. Giám đốc Sở bố trícán bộ, công chức, viên chức của Sở căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ côngviệc; chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theoquy định và khả năng, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

Chương III

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 5. Điều khoảnthi hành

Căn cứ bản Quy định này,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế làm việc; quy định về chức năngnhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, phòng Đăng ký kinh doanh và các phòngchuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

Trong quá trình thựchiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưbáo cáo UBND tỉnh xem xét để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.