ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/ 2010/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2009/QĐ-UBNDNGÀY 31/12/2009 CỦA UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhhướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 củaChính phủ Quy địnhbổ sung về cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất,thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự,thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đấtvà khung giá các loại đất, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 củaChính phủ về sửa đổi,bổ sungmột số điềucủa Nghị định số 188/2004/NĐ-CP Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 củaChính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồiđất, bồi thường,hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá cácloại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009của UBND tỉnhvề việc ban hành giá cácloại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tạiTờ trìnhsố 104/TTr-STNMT ngày 7 tháng 4năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sunggiá đất trong Bảng giá đất quy định tại Quyết định số42/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành giá cácloại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Điều chỉnh mức giá đất tại thị trấn Ea Súp,huyện Ea Súp trong Bảng số 06, Giá đất trênđịa bàn huyện Ea Sup năm 2010, cụ thể:

ĐVT:Đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá quy định tại Quyết định số 42/2009/QĐ- UBND

Mức giá chỉnh lý

Từ

Đến

1

Lạc Long Quân

Lê Hồng Phong

Tô Hiệu

200.000

2.000.000

2. Điều chỉnh mức giá đất tại xã Ea Hiu, huyệnKrông Păk trong Bảng số 12, Giá đất trênđịa bàn huyện Krông Păk năm 2010, cụ thể:

ĐVT:Đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá quy địnhtại Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND

Mức giá chỉnh lý

T

Đến

1

Đường liên xã

Cầu Thủy lợi (gần nhà ông Đỗ Ngọc Chí)

Cầu Thủy lợi (gần nhà ông Nguyễn Pho)

700.000

70.000

3. Bổ sung giá đất thôn 6, xã Ea Đa vào Bảng số 04,Giá đất ở trên địa bàn huyện Ea Kar năm 2010, cụ thể:

ĐVT:Đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

Từ

Đến

1

Khu dân cư còn lại khác

500.000

4. Bổ sung giá đất khu dân cư phía Bắc đường Trần HưngĐạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ vào Bảng số 08, Giá đất ở trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm 2010, cụ thể;

ĐVT:Đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Mức giá

T

Đến

1

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

Đường Trần Hưng Đạo

Đường xương cá (Lô A và lô B)

900.000

Đường xương cá (Lô A và lô B)

Đường xương cá (Lô C và lô D)

700.000

Đường xương cá (Lô C và lô D)

Đường xương cá (Lô F và lô G)

550.000

Đường xương cá (Lô F và lô G)

Đường xương cá (Lô I)

450.000

2

Đường song song với đường trục chính phía Đông

Đường xương cá (Lô A và lô B)

Đường xương cá (Lô C và lô D)

500.000

Đường xương cá (Lô C và lô D)

Đường xương cá (Lô F và lô G)

400.000

Đường xương cá (Lô F và lô G)

Đường xương cá (Lô I)

350.000

3

Đường song song với đường trục chính phía Tây

Đường Trần Hưng Đạo

Đường xương cá (Lô A và lô B)

700.000

Đường xương cá (Lô A và lô B)

Đường xương cá (Lô C và lô D)

550.000

Đường xương cá (Lô C và lô D)

Đường xương cá (Lô F và lô G)

450.000

Đường xương cá (Lô F và lô G)

Đường xương cá (Lô I)

350.000

4

Đường xương cá (Lô A)

Đường song song với đường trục chính phía Tây

Hết đường

400.000

5

Đường xương cá (Lô A và lô B)

Đường song song với đường trục chính phía Tây

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

500.000

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

Đường song song với đường trục chính phía Đông

500.000

6

Đường xương cá (Lô B)

Đường song song với đường trục chính phía Tây

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

400.000

7

Đường xương cá (Lô C)

Đường song song với đường trục chính phía Tây

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

350.000

8

Đường xương cá (Lô C và lô D)

Đường song song với đường trục chính phía Tây

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

400.000

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

Đường song song với đường trục chính phía Đông

450.000

9

Đường xương cá (Lô D và lô E)

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

300.000

10

Đường xương cá (Lô E và lô F)

Đường song song với đường trục chính phía Tây

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

300.000

11

Đường xương cá (Lô F và lô G)

Đường song song với đường trục chính phía Tây

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

300.000

12

Đường xương cá (Lô G và lô H)

Đường song song với đường trục chính phía Tây

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

250.000

13

Đường xương cá (Lô H và lô I)

Đường song song với đường trục chính phía Tây

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

250.000

14

Đường xương cá (Lô I)

Đường song song với đường trục chính phía Tây)

Đường trục chính giáp với đường Trần Hưng Đạo

250.000

5. Bổ sung giá đất khu dân cư Đông Nam đường TrầnHưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ vào Bảng số 08, Giá đất ở trên địa bànthị xã Buôn Hồ năm 2010, cụ thể:

ĐVT:Đồng/m2

TT

Tên đường

Đoạn đường

Mc giá

Từ

Đến

1

Đường trục chính trung tâm khu dân cư Đông Nam giáp đường Trần Hưng Đạo

Đường Trần Hưng Đạo

Đường xương cá số 0

800.000

Đường xương cá s 0

Đường xương cá số 1

700.000

Đường xương cá số 1

Đường xương cá số 2

600.000

Đường xương cá số 2

Đường xương cá số 3

500.000

Đường xương cá số 3

Đường xương cá số 4

400.000

2

Đường xương cá s 0

400.000

3

Đường xương cá số 1

350.000

4

Đường xương cá số 2

300.000

5

Đường xương cá số 3

250.000

6

Đưng xương cá số 4

250.000

6. Bổ sung,điều chỉnh giá đất Bảng giá đất số 09, Giá đất trên địa bàn huyện Krông Buk năm2010, cụ thể:

TT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

Mức giá

Từ

Đến

I

Xã Pơng Drang

1

Các đường tiếp giáp quốc lộ 14

Đoạn đường từ hết trụ sở UBND xã Pơng Drang đến ngã 3 cổng thôn Tân Lập 6

Quốc lộ 14 + 300 m

Quốc lộ 14 + 500 m

350.000

Đoạn đường từ ngã 3 cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã 3 đường Tỉnh lộ 8 (trừ đường Tỉnh lộ 8)

Quốc lộ 14 + 100 m

Quốc lộ 14 + 300 m

630.000

Quốc lộ 14 + 300 m

Quốc lộ 14 + 500 m

420.000

Đoạn từ hết trường Lê Lợi đến hết trụ sở của UBND huyện

Từ Quốc lộ 14

Quốc lộ 14 + 100 m

340.000

Quốc lộ 14 + 100 m

Quốc lộ 14 + 300 m

250.000

Quốc lộ 14 + 300 m

Quốc lộ 14 + 500 m

210.000

Đoạn từ hết trụ sở của UBND huyện đến hết Trung tâm dạy nghề

Từ Quốc lộ 14

Quốc lộ 14 + 100 m

420.000

Quốc lộ 14 + 100 m

Quốc lộ 14 + 300 m

320.000

Quốc lộ 14 + 300 m

Quốc lộ 14 + 500 m

210.000

2

Các đường song song với Quốc lộ 14

Đoạn đường từ hết trụ sở UBND xã Pơng Drang đến ngã 3 cổng thôn Tân Lập 6

Dãy 1

600.000

Dãy 2

450.000

Đường từ ngã 3 cổng thôn Tân Lập 6 đến hết ngã 3 đường Tỉnh lộ 8

Dãy 1

720.000

Dãy 2

540.000

Đường từ ngã 3 đường Tỉnh lộ 8 đến hết trường Lê Lợi

Dãy 1

600.000

Dãy 2

450.000

Đoạn từ hết trường Lê Lợi đến hết trụ sở UBND huyện

Dãy 1

290.000

Dãy 2

220.000

Đoạn từ hết trụ sở UBND huyện đến hết Trung tâm dạy nghề

Dãy 1

360.000

Dãy 2

270.000

II

Xã Ea Ngai

1

Đường đi công ty cà phê 15 (Từ cụm công nghiệp Buôn Hồ đi Công ty cà phê 15)

Từ cụm công nghiệp Buôn Hồ (Giáp xã Pơng Drang)

Hết ranh giới đất ông Sơn (cây xăng Trường Sơn)

500.000

Hết ranh giới đất ông Sơn (cây xăng Trường Sơn)

Hết ranh giới xã Ea Ngai (giáp huyện Cư M'gar)

400.000

III

Xã Cư ng

1

Đường đi công ty cà phê 15

Giáp xã Ea Ngai

Ngã 3 đi Cư Pong

300.000

IV

Xã Chu KPô

1

Thôn HòaLộc

Đường giao thông liên thôn (Đường tiếp giáp trụ sở NT cao su Cư Kpô)

Đầu ranh giới đất nhà ông Lý

Giáp lô cao su của thôn Hòa Lộc

460.000

Đầu ranh giới đất nhà bà Hà

III

Xã Cư Né

1

Dọc hai bên Quốc lộ 14 (từ phía huyện Krông Buk về phía huyện Ea H'leo)

Hết ranh giới đất trụ sở UBND xã Cư Né

Đường lên trạm Vi ba

350.000

Đường lên trạm Vi ba

Hết Km 68

500.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuếtỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, Đ/c Hà: PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TM, NLN.

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư