ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰCPHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thựcphẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 84/TTr-SYT ngày 21 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác bảo đảm an toànthực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình;
- Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, VP2, VP3, VP5, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠQUAN, ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc trách nhiệm và nộidung quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác quản lýnhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị có chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàntỉnh Ninh Bình, bao gồm: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SởCông thương và Công an tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp củaUBND tỉnh và các Bộ, Ngành Trung ương.

2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữacác cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý antoàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tránh hình thức, chồng chéo, bỏ trống nhiệmvụ ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này.

3. Hoạt động phối hợp dựa trên cơ sở chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị; tuân thủ quy định của pháp luậttrong hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật,tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý củađơn vị.

4. Bảo đảm kỷ cương, khách quan trong quá trìnhphối hợp, cùng phát hiện những điểm bất hợp lý, chưa phù hợp trong việc tổ chứcthực hiện để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ, bảo đảm được yêu cầuchuyên môn, chất lượng và thời gian phối hợp. Phát huy tính chủ động và tinhthần trách nhiệm để công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phâncông đạt hiệu quả cao nhất.

5. Cơ quan phối hợp khi nhận được yêu cầu phối hợptrong công tác quản lý an toàn thực phẩm của cơ quan chủ trì phải thực hiệntheo đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực, chuyên môn quản lý của ngành mình.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, đề ánvề an toàn thực phẩm của tỉnh.

2. Tuyên truyền phổ biến Luật An toàn thực phẩm vàcác văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnhvực bảo đảm an toàn thực phẩm.

4. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Thông tin, báo cáo.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁCPHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành vềvệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thựchiện thống nhất nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tổ chứcđiều phối các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm theo kế hoạch của Ban chỉ đạoliên ngành về VSATTP; là đầu mối tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.

2. Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành và tổchức thực hiện:

a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể củatỉnh về an toàn thực phẩm.

b) Chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch vàvăn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân côngquản lý.

3. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trongsuốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm, bảo quản, vận chuyển, kinhdoanh đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theophân cấp quản lý của Bộ Y tế.

4. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra,kiểm tra liên ngành về VSATTP của tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các Sở chuyênngành thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất: Công tác quản lý antoàn thực phẩm tại các tuyến; đối với toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanhthực phẩm khi có sự chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh; khi phát hiện thực phẩm,phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói,chứa đựng thực phẩm lưu thông trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏengười tiêu dùng; khi có sự khác biệt trong kết luận thanh tra của các Sở chuyênngành; theo đề nghị của Sở chuyên ngành.

5. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạmpháp luật về VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnhvực được phân công quản lý.

6. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toànthực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực đượcphân công quản lý, các cơ sở bếp ăn tập thể, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhàhàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Cấp Giấy Tiếp nhậnbản công bố hợp quy; Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, Giấy Xác nhận tập huấn kiến thức vềVSATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộclĩnh vực được phân công quản lý.

7. Thực hiện chương trình giám sát, phòng ngừa ngănchặn sự cố an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quyđịnh tại Điều 52 của Luật An toàn thực phẩm.

8. Chủ động giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnhtruyền qua thực phẩm. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm có trách nhiệm tổ chức cấpcứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm; điều tra nguyên nhân vàgiám sát điều tra căn nguyên, tiến hành truy xuất nguồn gốc, xử lý thực phẩmgây ngộ độc và tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả.

9. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra tình hình antoàn thực phẩm trên địa bàn, là đầu mối giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩmtrên địa bàn.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn

1. Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành và tổchức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quyphạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trongsuốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vậnchuyển, kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địabàn tỉnh theo phân cấp quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Quản lý an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối,đấu giá nông sản trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưucho UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sởgiết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm.

5. Phối hợp với Sở Y tế trong hoạt động thanh tra,kiểm tra liên ngành về VSATTP, cử cán bộ có trách nhiệm tham gia đoàn kiểm traliên ngành về VSATTP; Chủ trì tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lývi phạm về VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnhvực được phân công quản lý.

6. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toànthực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực đượcphân công quản lý. Cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (trườnghợp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm có công bố tác dụng tới sức khỏe phảicó ý kiến của Sở Y tế); Giấy Xác nhận tập huấn kiến thức về VSATTP cho chủcơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực đượcphân công quản lý.

7. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tinliên quan tới nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm thuộc phạm viquản lý; phối hợp với Sở Y tế điều tra nguyên nhân và giám sát điều tra nguyênnhân, tiến hành truy xuất nguồn gốc, xử lý thực phẩm gây ngộ độc và tiến hànhcác biện pháp khắc phục hậu quả.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quyđịnh của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh và theo đề nghị của Sở Y tế liênquan đến lĩnh vực cần phối hợp.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công thương

1. Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành và tổchức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quyphạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trongsuốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với cáccơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lýcủa Bộ Công thương.

3. Quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêuthị, và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm trên địabàn tỉnh.

4. Phối hợp với Sở Y tế trong hoạt động thanh tra,kiểm tra về liên ngành về VSATTP, cử cán bộ có trách nhiệm tham gia đoàn kiểmtra liên ngành về VSATTP; Chủ trì tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra,xử lý vi phạm về VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộclĩnh vực được phân công quản lý.

5. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toànthực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực đượcphân công quản lý; Cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (trườnghợp xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm có công bố tác dụng tới sức khỏe phảicó ý kiến của Sở Y tế); Giấy Xác nhận tập huấn kiến thức về VSATTP cho chủcơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực đượcphân công quản lý.

6. Chủ trì việc phòng chống thực phẩm giả, gian lậnthương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm,chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

7. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tinliên quan tới nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm thuộc phạm viquản lý; phối hợp với Sở Y tế điều tra nguyên nhân và giám sát điều tra nguyênnhân, tiến hành truy xuất nguồn gốc, xử lý thực phẩm gây ngộ độc và tiến hànhcác biện pháp khắc phục hậu quả.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quyđịnh của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh và theo đề nghị của Sở Y tế liênquan đến lĩnh vực cần phối hợp.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Tổ chức việc điều tra, xử lý các vụ việc vi phạmtrong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm theo quy định củapháp luật.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kếhoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh thựcphẩm theo chức năng nhiệm vụ.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chế độ hội họp và báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng 1 lần, Sở Y tế chủ trì tổ chứchọp với các cơ quan, đơn vị phối hợp để đánh giá kết quả thực hiện chươngtrình, lập kế hoạch và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới; báo cáo đềxuất UBND tỉnh có những chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Trườnghợp đột xuất, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh triệu tập họp bấtthường để giải quyết vụ việc.

2. Các cơ quan, đơn vị chức năng báo cáo: Kế hoạch,kết quả các hoạt động tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toànthực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý về Sở Y tế (cơ quan thườngtrực) định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm trước ngày 10 của tháng tiếptheo và đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 10. Tổ chức triển khai thực hiện quy chế

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứchức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, thực hiệnnghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần phải bổsung, điều chỉnh phản ánh về Ban chỉ đạo (qua Sở Y tế) để tổng hợp, đề xuấtUBND tỉnh quyết định.

2. Sở Y tế có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; hàng năm có báo cáo đánh giákết quả thực hiện, tập hợp tiếp thu các ý kiến đề xuất của các đơn vị nhằm thựchiện tốt nhiệm vụ được giao./.