UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNVÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGBÌNH

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệpcông lập;

Căncứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của BộThông tin & Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân cấptỉnh; Đài Truyền thanh-Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 408/SNV-TC ngày 04/4/2013 và củaGiám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tại Tờ trình số 90/TTr-PTTH ngày 22 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh Quảng Bình.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyềnthông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình; Thủ trưởng cácsở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin & Truyền thông;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh uỷ;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH QB;

- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Hoài

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCCỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12 / 2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Điều1. Vị trí và chức năng

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bìnhlà đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, thực hiện chức năng cơquan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bìnhchịu sự quản lý Nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tinvà Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý Nhà nước trênđịa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bìnhcó tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở đặt tại thành phố ĐồngHới, tỉnh Quảng Bình

Điều2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiệnnhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phátthanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đãđược phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.

2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh,các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tửbằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định củapháp luật.

3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyềnhình trên địa bàn tỉnh.

4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thốngkỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phátsóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theoquy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự antoàn của hệ thống kỹ thuật này.

5. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham giathẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hìnhtheo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy địnhcủa pháp luật.

6. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyềnhình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trênsóng đài quốc gia.

7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đốivới các Đài Truyền thanh - Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyệntheo quy định của pháp luật.

8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựukỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổchức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh,truyền hình theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuậtthuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham giaxây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng Đài Truyền thanh -Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để Ủy bannhân dân tỉnh ban hành.

10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh,dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản,ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồntài trợ theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương,tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chứcvà người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất vớicơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt côngtác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quyđịnh của pháp luật.

14. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng,chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội kháctrong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của phápluật.

15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiệnchế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đốivới đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh,truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệutheo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dântỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Điều3. Cơ cấu tổ chức và số lượng vị trí việc làm

1.Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh Quảng Bình:

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình cóGiám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc.

Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhândân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của cơquan và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo mộtsố mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụđược phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệmđiều hành các hoạt động của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc bổnhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do BộThông tin và Truyền thông ban hành, theo các quy định của Đảng, Nhà nước vềcông tác quản lý cán bộ và theo quy định của pháp luật.

Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng,kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc vàcác Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định củapháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức:

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:

- Phòng Tổ chức - Hànhchính;

- Phòng Kỹ thuật và Côngnghệ;

- Phòng Thư ký Biên tập;

- Phòng Phát thanh;

- Phòng Thời sự Truyềnhình;

- Phòng Chuyên mục - Vănnghệ và Giải trí;

- Phòng Phim Ký sự và Tàiliệu;

- Phòng Khai thác chươngtrình và tư liệu;

- Phòng Dịch vụ và Quảngcáo;

- Phòng Thông tin điện tử.

3. Số lượng vị trí việc làm:

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bìnhxây dựng đề án vị trí việc làm theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thôngtư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làmtrong đơn vị sự nghiệp công lập và theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghềnghiệp viên chức chuyên ngành trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ổn định từ1 đến 3 năm.

Số lượng người làm việc của Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh Quảng Bình được UBND tỉnh giao trên cơ sở đề án vị trí việclàm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt và quản lý viên chức theo thẩm quyền được giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc và quy định thẩm quyền,trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức đó theo quy định của pháp luật;có biện pháp bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chức danh,tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt chứcnăng, nhiệm vụ được giao./.