ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 15 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP DÂN, XỬ LÝĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quyđịnh chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lýđơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mứcchi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thưkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 217/TTr-STC ngày 25/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi bồidưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng quy định tại khoản 1,khoản 2, Điều 2 Thông tư số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP được bồi dưỡng mức 150.000đồng/ngày/người.

2. Đối với các đối tượng quy địnhtại khoản 1, Điều 1 Quyết định này mà đang được hưởng chế độ phụ cấp tráchnhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lýđơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặcđịa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng mức 120.000 đồng/ngày/người.

3. Các đối tượng tham gia phối hợplàm nhiệm vụ tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân quy định tạikhoản 3, Điều 2 Thông tư số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP được bồi dưỡng mức 80.000đồng/ngày/người.

4. Cán bộ, công chức được cấp cóthẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh được bồi dưỡng mức 80.000 đồng/ngày/người.

Nguồn kinh phí chi trả tiền bồidưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theoquy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Thanh tra tỉnh, các Giám đốcSở; Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- LĐVP;
- Lưu VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh