ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỶ LỆ THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍTRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chínhphủ về Lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 củaChính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ.

Căn cứ Nghị quyết số 118/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hộiđồng nhân dân tỉnh về thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 156/TTr-STC-QLG &TSngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ thu Lệphí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trênđịa bàn tỉnh Lạng Sơn là 12% (mười hai phần trăm).

Điều 2. Cơ quanthu, đối tượng nộp Lệ phí trước bạ quy định tại Điều 1:

1. Giao cho cơ quan Thuế tổ chức thu;

2. Đối tượng nộp: Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức,cá nhân nước ngoài) kê khai nộp Lệ phí trước bạ tại cơ quan Thuế trên địa bàntỉnh.

Điều 3. Chế độthu, nộp tiền Lệ phí thu được

1. Số tiền Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10chỗ ngồi (kể cả lái xe) thu được nộp 100% (mộttrăm phần trăm) vào ngân sách Nhà nước;

2. Cơ quan tổ chức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10chỗ ngồi (kể cả lái xe) phải lập và giao biên lai thu Lệ phí cho đối tượng nộp Lệphí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấnchỉ thuế và có trách nhiệm niêm yết mức thu Lệ phí tại địa điểm thu Lệ phí.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2013, thay thế Quyếtđịnh số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về tỷ lệ thu, chế độ thu,nộp Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trênđịa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc SởTài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5; - Chính phủ;- Bộ Tài chính; - Cục KTVB - Bộ Tư pháp;- Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh;- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;- Ủy ban MTTQVN tỉnh;- TAND, VKSND tỉnh;- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh;- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn; - Website Lạng Sơn;- PVP, các phòng CV UBND tỉnh;- Lưu: VT.ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHVy Văn Thành