ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2014/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT TÊNĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LƯƠNG BẰNG, HUYỆN KIM ĐỘNG VÀ THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU,HUYỆN KHOÁI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005của Chính phủ ban hành Quy chế Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình côngcộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế Đặt tên, đổi tên đường, phố và côngtrình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 củaChính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày28/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thịtrấn Lương Bằng huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt tên 12 đường trên địa bàn thịtrấn Lương Bằng, huyện Kim Động và 06 đường trên địa bàn thị trấn Khoái Châu,huyện Khoái Châu.

(Có Phụ lục chitiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch; các sở, ngành liên quan; UBND các huyện: Kim Động, Khoái Châu:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan triển khai việc tuyên truyền trên các phương tiệnthông tin đại chúng về việc đặt tên đường và ý nghĩa sự kiện lịch sử, địa danh,thân thế, sự nghiệp của các danh nhân được chọn đặt tên cho các tuyến đườngtrên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyệnKhoái Châu.

2. UBND các huyện: Kim Động, Khoái Châu chủ trì,phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai việc gắn biển tên đường theohướng dẫn tại Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thôngtin.

3. Các sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng,Công an tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có kế hoạch tổ chứcthực hiện những nội dung có liên quan đến việc đặt tên đường nêu tại Điều 1Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành:Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Xây dựng; Công an tỉnh; Chủtịch UBND các huyện: Kim Động, Khoái Châu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Báo Hưng Yên, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVVXPh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Thế Cường

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Quyếtđịnh số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh)

I. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LƯƠNGBẰNG, HUYỆN KIM ĐỘNG

TT

Tên đường

Shiệu đường

Khu vực đường đi qua

Điểm đầu
(Bắc, Đông)

Đim cuối
(Nam, Tây)

1

Nguyễn Lương Bằng

QL.39

Thôn Đồng Lý, thôn Lương Hội

Km 23+400- QL.39 Giáp xã Chính Nghĩa

Km 26+500 - QL.39 Giáp xã Hiệp Cường

2

Nguyễn Bình

ĐT.377

Thôn Lương Hội, thôn Bằng Ngang, thôn Động Xá

Km 33+550- ĐT.377 Giáp xã Vũ Xá

Km 31+0-ĐT.377 Giao với đường Nguyễn Lương Bằng tại Km25+200- QL.39

3

Tô Hiệu

ĐH.60

Thôn Đồng

Km0+900- ĐH.60, Khu vực Trường THPT Nguyễn Trãi

Km0+0-ĐH.60, Giao với đường Nguyễn Lương Bằng tại Km24+850- QL.39 (Chợ Ngàng)

4

Vũ Trọng Phụng

ĐT.377

Thôn Lương Hội, thôn Mai Viên (xã Song Mai)

Km 29+480-ĐT.377

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng tại Km25+30-QL.39 (gần cầu Ngàng)

Km30+100-ĐT.377 (Đầu cầu Mai Viên)

5

Tân Hưng

ĐH.71

Thôn Lương Hội

Điểm đầu giáp sông Điện Biên

Km0+320-ĐH.71 Cầu Mai Xá, giáp xã Song Mai

6

Nguyễn Công Hoan

Thôn Lương Hội

Điểm giao nhau với đường trước mặt Đền Liệt sỹ

Km 25+530- QL.39 Giao với đường Nguyễn Lương Bằng

7

20-8 (20 tháng 8)

Thôn Lương Hội

Điểm giao nhau với đường trước mặt Đền Liệt sỹ

Km25+650- QL.39 Giao với đường Nguyễn Lương Bằng

8

Lê Hữu Trác

Thôn Lương Hội

Điểm giao nhau với đường trước mặt Đền Liệt sỹ

Km25+770- QL.39 Giao với đường Nguyễn Lương Bằng

9

Đồng Lý

Thôn Đồng

Nối với đường Động Xá

Km 24+850- QL.39

Giao với đường Nguyễn Lương Bằng

10

Động Xá

Thôn Động Xá

Nối với đường Đồng Lý

Cuối thôn

11

Bằng Ngang

Thôn Bằng Ngang

Km32+300-ĐT.377

Km31+750-ĐT.377

12

Lương Hội

Thôn Lương Hội

Km25+125-QL.39

Cuối thôn (Gần chùa Lương Hội)

II. ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN KHOÁICHÂU, HUYỆN KHOÁI CHÂU

TT

Tên đường

Shiệu đường

Khu vực đường đi qua

Điểm đầu
(Bắc, Đông)

Đim cuối
(Nam, Tây)

1

Nguyễn Khoái

ĐT.383

Thôn Phố Phủ và thôn Vinh Quang

Ngã tư tiếp giáp QL.39 (Khu vực xã Dân Tiến)

Km 12+200-QL.39

Biển báo thị trấn Khoái Châu (Khu vực giáp xã Bình Kiều)

Km 6+400-ĐT.383

2

Sài Thị

ĐT.377

Thôn Phố Phủ, thôn Thông Quan Thượng, thôn Thông Quan Hạ

Biển báo thị trấn Khoái Châu (Khu vực Công ty Giầy da) Km 14+970- ĐT.377

Biển báo thị trấn Khoái Châu (Khu vực giáp xã Phùng Hưng)

Km 17+490-ĐT.377

3

Nguyễn Thiện Thuật

Thôn Phố Phủ, thôn Thông Quan Thượng, thôn Thông Quan Hạ

Ngã ba ĐT.383 (Khu vực cầu bệnh viện) Km 7+900- ĐT.383

Giáp xã Phùng Hưng

4

Triệu Quang Phục

ĐT.383

Thôn Phố Phủ và thôn Vinh Quang

Ngã ba ĐT.383 (Khu vực cổng thôn Vinh Quang)

Km 6+900- ĐT.383

Ngã ba ĐT.377 (Khu vực Trường Tiểu học Thị trấn Khoái Châu)

Km 16+250- ĐT.377

5

Nguyễn Kỳ

Thôn Phố Phủ và thôn Vinh Quang

Ngã ba ĐT.377 (Khu vực Trường THPT Khoái Châu)

Km 15+700-ĐT.377

Trường Phục hồi chức năng

6

Bãi Sậy

Thôn Phố Phủ và thôn Vinh Quang

Ngã ba ĐT.377 (Khu vực Trạm bơm Kim Ngưu)

Km 15+900-ĐT.377

Giáp xã Bình Liêu