ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2014/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH,BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2012 CỦAUBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH,VẬT KIẾN TRÚC VÀ CHI PHÍ ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT TẠI ĐỊA BÀNTỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng địnhgiá tài sản trong tố tụng hình sự;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và và công bốchỉ số giá xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc SởXây dựng Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 44/2012/QĐ- UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa vềviệc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phíđền bù, hỗ trợ một số công trình trên đấttại địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Bổ sung các đơn giá từ số thứtự 19 đến 43 vào Mục D Tháo dỡ (nhân công) của Phụ lục 2 ban hành kèm theoQuyết định 44/2012/QĐ- UB Phụ lục 2 đính kèm.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2, điểm 6và điểm 7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định 44/2012/QĐ- UB Phụ lục 5 đínhkèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, hộ giađình, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và MT;
-
Cục kiểm tra văn bn - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
TTTU, TTHĐND, TTUBND tnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tnh;
- Sở Tư pháp Khánh Hòa;
- Mặt trận TQVN tỉnh Khánh Hoà;
- Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2);
-
Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

PHỤ LỤC 2

BẢNGGIÁ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ CẤU KIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBNDtỉnh Khánh Hòa)

STT

Loại công tác xây dựng, lắp đặt

Đơn vị tính

Giá trị (đồng)

Ghi chú

D

THÁO DỠ (Nhân công)

19

Móng bê tông gạch vỡ

m3

458.000

20

Móng bê tông không cốt thép

m3

1.197.000

21

Móng bê tông có cốt thép

m3

1.433.000

22

Móng xây gạch

m3

383.000

23

Móng xây đá

m3

690.000

24

Nền gạch đất nung, lá nem

m2

25.000

25

Nền gạch xi măng, gạch gốm cốc loại

m2

30.000

26

Nền bê tông gạch vỡ, xi măng

m3

500.000

27

Nền bê tông không cốt thép

m3

855.000

28

Nền bê tông có cốt thép

m3

1.490.000

29

Tường bê tông không cốt thép (dày £ 11cm)

m3

703.000

30

Tường bê tông không cốt thép (dày £ 22cm)

m3

910.000

31

Tường bê tông không cốt thép (dày > 22cm)

m3

1.046.000

32

Tường bê tông có cốt thép (dày £ 11cm)

m3

712.000

33

Tường bê tông có cốt thép (dày £ 22cm)

m3

936.000

34

Tường bê tông có cốt thép (dày > 22cm)

m3

1.059.000

35

Tường xây gạch (dày £ 11cm)

m3

220.000

36

Tường xây gạch (dày £ 22cm)

m3

243.000

37

Tường xây gạch (dày > 22cm)

m3

256.000

38

Tường xây đá các loại (dày £ 22cm)

m3

256.000

39

Tường xây đá các loại (dày > 22cm)

m3

320.000

40

Giằng, dầm bê tông cốt thép

m3

1.622.000

41

Cột, trụ bê tông cốt thép

m3

1.412.000

42

Cột, trụ gạch, đá

m3

335.000

43

Sàn, mái bê tông cốt thép

m3

1.672.000

PHỤ LỤC 5

HƯỚNGDẪN ÁP DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBNDtỉnh Khánh Hòa)

2. Đơn giá công trình từ STT 5 đếnSTT 7 mục A phụ lục 1, STT 10 đến STT 18 mục A phụ lục 1: Nếu tường sơn nướchoặc tường sơn dầu thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số 1,02 ¸ 1,04.

Đơn giá công trình từ STT 1 đếnSTT 12 và STT 14 mục A Phụ lục 1: Nếu nhà có hệ thống điện nước thì đơn giáđược điều chỉnh với hệ số 1,035.

Đơn giá công trình STT 13 và từSTT 15 đến STT 18 mục A Phụ lục 1: Nếu nhà có hệ thống điện nước thì đơn giáđược điều chỉnh với hệ số 1,02.

6. Đối với các loại mộ xây đá chẻtừ STT 2 đến STT 7 mục B Phụ lục 3:

+ Các loại mộ xây bằng vật liệukhác (táp lô XM, gạch...) có quy cách tương đương thì chi phí được điều chỉnhvới hệ số 0,7.

+ Nếu có diện tích ốp gạch men thìchi phí được cộng thêm 304.000đ/m2 ốp.

+ Nếu có diện tích ốp đá cẩm thạchhoa cương thì chi phí được cộng thêm 675.000đ/m2 ốp.

+ Nếu có diện tích trát đá mài thìchi phí được cộng thêm 312.000đ/m2 trát.

+ Nếu có diện tích trát đá rửa thìchi phí được cộng thêm 179.000đ/m2 trát.

+ Trường hợp nếu có khung trangtrí hoặc dàn che đỡ bằng BTCT hoặc các loại vật liệu khác thì áp dụng đơn giácủa công trình, vật kiến trúc quy định tại phần B phụ lục 1, phần A phụ lục 2để tính toán cho phù hợp thực tế.

+ Trường hợp phần bia mộ có cấutạo khác quy cách thông dụng thì có thể áp dụng đơn giá quy định tại phần B phụlục 2 để tính toán cho phù hợp thực tế.

7. Đối với việc tính toán đơn giáhoàn thiện 1m2 công trình khibị cắt xén: Căn cứ tình hình thực tế và áp dụng Phụ lục 2 để tính toán cho từngtrường hợp cụ thể.

Đối với việc tính toán chi phí tháodỡ một phần công trình, mà không thể áp dụng đơn giá tại Mục D Phụ lục 2 đểtính toán thì tùy vào thực tế của công trình chủ đầu tư lập hồ sơ dự toán tháodỡ hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền xem xétthẩm định, phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định hiện hành về bồi thườngthiệt hại đối với các loại công trình (mức bồi thường trên 300 triệu đồng do SởXây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; mức bồi thường từ 300 triệu đồngtrở xuống do phòng chức năng cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt).