ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1, ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA NHÀ THIẾU NHI TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2008/QĐ-UBNDNGÀY 11/9/2008 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiệnnhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp cônglập;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 91/TTr-NTN ngày19/3/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Điều 3 Quy định tổ chức và hoạtđộng của Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổsung Điều 1 và Điều 3 Quy định tổ chức và hoạt động của Nhà Thiếu nhi tỉnh ĐồngNai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của UBNDtỉnh Đồng Nai

1. Sửa đổiĐiều 1 đối với địa chỉ trụ sở chính như sau:

Trụ sở chínhđặt tại số 159, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thanh Bình, thành phố BiênHòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Sửa đổi,bổ sung Điều 3 như sau:

a) Sửa đổiKhoản 1 đối với nhân sự Ban Giám đốc gồm: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

b) Sửa đổi,bổ sung Khoản 2 như sau:

- Sửa đổiKhoa Phương pháp - Công tác Đội thành Khoa Công tác Đội.

- Bổ sungKhoa Phương pháp - Cơ sở.

Điều 2.Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyếtđịnh số 52/2008/QĐ-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyêngiá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái