ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIÁ TÍNHLỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ, XE MÁY TẠI CÁC QUY ĐỊNH BAN HÀNHKÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND NGÀY 24/4/2012, QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2014/QĐ-UBND NGÀY 18/8/2014, QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2014/QĐ-UBND NGÀY 23/12/2014CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủvề lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 47/TTr-STC ngày 11/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệphí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định ban hành kèmtheo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012, Quyết định số28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014, Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định giá tính lệ phí trước bạ đốivới tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Bãi bỏ các quy định sau:

1. Số thứ tự 104 Phần B Mục 11 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh.

2. Số thứ tự 49, 50, 51, 52, 211 Mục A. Phần II; số thứ tự164, 165, 166, 167, 433 Mục B. Phần II Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày23/12/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuếtỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơnvị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giao Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc,kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này, định kỳ hàng năm báo cáo kếtquả thực hiện về UBND tỉnh để biết, chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Đoàn ĐB QH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Các tổ chức CT-XH thuộc tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH; Công báo (để đưa tin);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các phòng thuộc VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM (N-TM).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ tài sản xe ô tô xe máy Đắk Lắk