ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/ 2016/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính; ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở:

1. Xác định giá đất cụ thể (đất nông nghiệp, đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở) theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; cụ thể:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

đ) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;

e) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời gian sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án,

2. Xác định giá thuê đất thu tiền hàng năm cho trường hợp phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng,

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Web VPUBND t
nh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- LĐ và CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1. Đất trồng cây hàng năm:

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất
(1.0
00 đồng/m2)

H s điu chỉnh giá đất(lần)

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Thị trấn Lạc Dương

51

41

25

2,00

1,90

1,80

2

Xã Lát

41

33

21

2,00

1,80

1,60

3

Xã Đ Sar

41

33

21

2,00

1,80

1,60

4

Xã Đ Nhim

41

33

21

1,60

1,50

1,40

5

Xã Đ Chias

25

21

12

1,50

1,40

1,30

6

Xã Đưng K'nớ

25

21

12

1,50

1,40

1,30

2. Đất trồng cây lâu năm:

Số TT

Tên đơn v hành chính

Giá đất
(1.0
00 đồng/m2)

Hệ sđiều chỉnh giá đất(lần)

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Thị trấn Lạc Dương

45

36

22

2,00

1,90

1,80

2

Xã Lát

36

29

19

2,00

1,80

1,60

3

Xã Đ Sar

36

29

19

2,00

1,80

1,60

4

Xã Đ Nhim

36

29

19

1,60

1,50

1,40

5

Xã Đ Chias

22

19

10

1,50

1,40

1,30

6

Xã Đưng K'nớ

22

19

10

1,50

1,40

1,30

3. Đất nuôi trồng thủy sản:

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất
(1.0
00 đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất(lần)

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Thị trấn Lạc Dương

46

37

23

2,00

1,90

1,80

2

Xã Lát

37

30

19

2,00

1,80

1,60

3

Xã Đ Sar

37

30

19

2,00

1,80

1,60

4

Xã Đ Nhim

37

30

19

1,60

1,50

1,40

5

Xã Đạ Chias

23

19

11

1,50

1,40

1,30

6

Xã Đưng K'nớ

23

19

11

1,50

1,40

1,30

4. Đất nông nghiệp khác:

STT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất
(1.0
00 đồng/m2)

Hệ s điu chỉnh giá đất
(l
ần)

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Thị trấn Lạc Dương

51

41

25

2,00

1,90

1,80

2

Xã Lát

41

33

21

2,00

1,80

1,60

3

Xã Đ Sar

41

33

21

2,00

1,80

1,60

4

Xã Đ Nhim

41

33

21

1,60

1,50

1,40

5

Xã Đ Chias

25

21

12

1,50

1,40

1,30

6

Xã Đưng K'nớ

25

21

12

1,50

1,40

1,30

5. Đất lâm nghiệp:

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất
(1.0
00 đồng/m2)

Hệ sđiều chỉnh giá đất(lần)

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Thị trấn Lạc Dương

14

12

8

2,00

1,90

1,80

2

Xã Lát

14

12

8

2,00

1,80

1,60

3

Xã Đ Sar

14

12

8

2,00

1,80

1,60

4

Xã Đ Nhim

14

12

8

1,60

1,50

1,40

5

Xã Đ Chias

14

12

8

1,50

1,40

1,30

6

Xã Đưng K'nớ

14

12

8

1,50

1,40

1,30

B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

Số TT

Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ sđiều chỉnh giá đất (lần)

I

XÃ LÁT

* Khu vực I:

1

Đường Păng Tiêng - Đạ nghịt.

1.1

Đoạn từ giáp thành phố Đà Lạt đến cổng trường Tiểu học Đạ Nghịt

450

2,0

1.2

Đoạn còn lại: Từ cổng trường Tiểu học Đạ Nghịt đến giáp huyện Lâm Hà

320

1,5

2

Đường ĐT 722 (đường Trường Sơn Đông)

2.1

Đoạn từ giáp thành phố Đà Lạt đến cầu suối cạn

400

1,2

2.2

Đoạn từ cấu suối cạn đến hết địa giới hành chính xã

230

1,0

* Khu vực II:

1

Đường thôn Đạ Nghịt tiếp giáp đường trục chính Păng tiềng - Đạ Nghịt

1.1

Đường nhựa

210

1,8

1.2

Đường bê tông rộng từ 3m trở lên

180

1,5

1.3

Đường đất, đường đá cấp phối rộng t3 m trở lên

150

1,2

2

Đường thôn Păng Tiêng tiếp giáp đường trục chính Păng Tiêng - Đạ Nghịt

2.1

Đường bê tông rộng từ 3m trở lên

160

1,5

2.2

Đường đất, đường đá cấp phối rộng từ 3 m trở lên

130

1,2

3

Đường nhánh tiếp giáp đường ĐT 722

3.1

Đường bê tông rộng từ 3m trở lên

160

1,5

3.2

Đường đất, đường đá cấp phối rộng từ 3 m trở lên

130

1,2

* Khu vực III:

1

Khu vực còn lại của thôn Đạ Nghịt.

90

1,5

2

Khu vực còn lại của hai thôn Păng Tiêng và Lán Tranh.

85

1,3

II

XÃ ĐƯNG K’NỚ

* Khu vực I:

1

Đường Trường Sơn Đông

1.1

Từ giáp ranh giới huyện Đam Rông đến hết đất Trạm QLBV rừng thôn 1 (vị trí mới)

210

1,2

1.2

Từ giáp trạm QLBV rừng thôn 1 (vị trí mới) đến hết đất nhà ông Lịch

180

1,3

1.3

Đoạn từ hết đất nhà ông lịch đến hết đường

100

1,2

2

Đường giao thông ĐT 722:

2.1

Từ giáp đường Trường Sơn Đông đến đường vào UBND xã

145

1,2

2.2

Đoạn còn lại

100

1,2

* Khu vực II:

1

Đường nhánh tiếp giáp đường Trường Sơn Đông

1.1

Đường bê tông, đường nhựa rộng t3m trở lên

120

1,2

1.2

Đường đất, đá cấp phối rộng từ 3m trở lên

100

1,2

1.3

Đường thôn 1: Đường bê tông (cả hai nhánh)

90

1,3

2

Đường thôn 2:

2.1

Nhánh 1 (đường nhựa): Từ giáp đường ĐT 722 đến cổng trường cấp 1,2.

80

1,3

2.2

Nhánh 2 (đường bê tông): Từ giáp đường nhánh 1 đến hết đường

75

1,3

2.3

Nhánh 3 (đường bê tông): Từ cổng UBND xã đến hết đường

75

1,3

3

Đường nhánh tiếp giáp đường ĐT 722 còn lại

3.1

Đường bê tông, đường nhựa rộng từ 3m trở lên

80

1,2

3.2

Đường đất, đá cấp phối rộng từ 3m trở lên

70

1,2

* Khu vực III: Đất thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.

60

1,2

III

XÃ Đ SAR

* Khu vc I

1

Đường tỉnh lộ ĐT723

1.1

Đoạn từ giáp Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt đến ngã ba đường 79.

480

1,5

1.2

Đoạn từ ngã ba đường 79 đến ngã ba Đường nhánh thôn 1 (đối diện nghĩa địa).

520

2,0

1.3

Từ ngã ba Đường nhánh thôn 1 (đối diện nghĩa địa) đến giáp ranh xã ĐaNhim.

350

1,8

2

Đường 79 từ đầu đường (giáp đường ĐT 723) đến giáp ranh giới thị trấn Lạc Dương.

300

1,5

* Khu vc II:

1

Từ ngã ba Đạ Sar đến cổng trường Mu giáo thôn 5

350

2,5

2

Từ cổng trường Mu giáo thôn 5 đến cuối thôn 6.

280

1,8

3

Đường từ Ngã ba Nhà thờ đi lên Bể nước.

280

1,8

4

Đường từ thôn 3 đi thôn 4:

5

Đoạn đường nhựa (đối diện cổng trường Tiểu học)

240

1,8

6

Đoạn đường bê tông

200

1,5

7

Nhánh thôn 1: Từ đầu đường (giáp đường đi UBND xã) đến hết đất nhà ông Ha K' Râng

260

1,8

8

Đường từ thôn 2 đi thôn 4:

8.1

Đoạn đường nhựa (từ giáp đường nhựa đi lên Bể nước)

240

1,8

8.2

Đoạn đường bê tông

200

1,5

9

Đường nhánh thôn 1: Đi vào Cty Thung Lũng Nắng.

9.1

Đoạn đường bê tông

250

1,8

9.2

Đoạn còn lại

220

1,5

10

Đường nhánh thôn 1 (đối diện nghĩa địa): Từ đầu đường (giáp đường 723) đến hết đường cấp phối.

190

1,8

11

Đường quy hoạch trong khu nông nghiệp CNC Ấp Lát (cả hai nhánh)

11.1

Đoạn đã trải nhựa

150

1,5

11.2

Đoạn chưa trải nhựa

100

1,5

12

Nhánh tiếp đường thôn trục chính

12.1

Đoạn vào sâu đến 200m.

145

1,5

12.2

Đoạn còn lại đến hết đường

110

1,5

13

Đường đi mỏ đá Công ty 7/5

120

1,5

14

Đường vào khu quy hoạch định canh, định cư xen ghép

150

1,5

15

Đường 723 cũ

15.1

Đoạn thuộc Đạ Đum 1

150

1,5

15.2

Đoạn thuộc Đạ Đum 2: từ đầu đường (giáp đường 723) đến mép suối

120

1,5

16

Đường vào nhà máy thủy điện Đạ Khai (thuộc ranh giới hành chính xã)

130

1,3

17

Các đường tiếp giáp đường 723 còn lại

17.1

Đoạn từ giáp đường 723 vào đến 500m

115

1,5

17.2

Đoạn còn lại

85

1,5

* Khu vực III: Đất thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.

85

1,3

IV

XÃ ĐA NHIM

* Khu vực I:

1

Trục đường ĐT 723

1.1

Đoạn từ giáp ranh xã ĐaSar đến (đầu sân vận động xã) đầu thôn ĐaRaHoa.

340

1,5

1.2

Đoạn từ sân vận động xã đến cu Đạ Chais (đầu thôn ĐaRaHoa đến cuối thôn Đạ Chais).

500

2,0

1.3

Từ cầu Đạ Chais đến giáp ranh giới hành chính xã Đạ Chais

280

1,5

* Khu vực II:

1

Đường vào khu quy hoạch trung tâm cụm xã Đạ Nhim (đường nhựa trục chính)

190

1,5

2

Đường vào Nhà máy thủy điện Đạ Khai (đoạn thuộc ranh giới hành chính xã)

120

1,3

3

Đường thôn Đa Ra Hoa

3.1

Đường Nhựa: Từ giáp đường ĐT 723 đến hết thửa đất s162,164 tờ bản đồ số 13.

180

2,0

3.2

Đường bê tông rộng từ 3m

3.3

Đoạn từ giáp đường ĐT 723 đến 200m

170

2,0

3.4

Đoạn còn lại (bao gồm các nhánh bê tông rộng từ 3m trở lên)

130

1,5

4

Đường thôn Đạ Tro

4.1

Đường Nhựa:

4.1.1

Đoạn từ giáp đường ĐT 723 đến hết thửa đất số 37, 38 tờ bản đồ s 13.

180

1,5

4.1.2

Đoạn còn lại

140

1,3

4.2

Đường bê tông rộng từ 3m trở lên

4.2.1

Đoạn từ giáp đường ĐT 723 đến 200m

170

1,5

4.2.2

Đoạn còn lại (bao gồm các nhánh bê tông rộng t3m trở lên)

130

1,3

5

Đường thôn Liêng Bông

5.1

Đường Nhựa:

5.1.1

Đoạn tgiáp đường ĐT 723 đến hết thửa đất số 196, 198 tbản đồ số 13.

180

1,5

5.1.2

Đoạn còn lại.

140

1,3

5.2

Đường bê tông rộng từ 3m trở lên

5.2.1

Đoạn từ giáp đường ĐT 723 đến 200m

170

1,5

5.2.2

Đoạn còn lại (bao gồm các nhánh bê tông rộng từ 3m trở lên)

130

1,3

6

Đường thôn Đáb Lah

6.1

Đường Nhựa:

6.1.1

Đoạn từ giáp đường ĐT 723 đến hết thửa đất số 46, 57 tờ bản đồ số 12.

180

1,5

6.1.2

Đoạn còn lại.

140

1,3

6.2

Đường bê tông rộng từ 3m trở lên

6.2.1

Đoạn từ giáp đường ĐT 723 đến 200m

170

1,5

6.2.2

Đoạn còn lại (bao gồm các nhánh bê tông rộng từ 3m trở lên)

130

1,3

7

Đường thôn Đạ Chais

7.1

Đường Nhựa:

7.1.1

Đoạn từ giáp đường ĐT 726 đến hết thửa đất số 170, 35 tờ BĐ số 12.

180

1,5

7.1.2

Đoạn còn lại.

140

1,3

7.2

Đường bê tông rộng từ 3m trở lên

7.2.1

Đoạn tgiáp đường ĐT 723 đến 200m

170

1,5

7.2.2

Đoạn còn lại (bao gồm các nhánh bê tông rộng từ 3m trở lên)

130

1,3

8

Đường nhánh rộng từ 3m trở lên còn lại tiếp giáp đường ĐT 723

8.1

Đoạn từ giáp đường ĐT 723 đến 200m

130

1,3

8.2

Đoạn còn lại (từ trên 200m đến hết đường)

110

1,2

9

Đường vào khu hành chính vườn quốc gia Biđoúp-Núi bà

9.1

Đoạn từ đầu đường (giáp đường ĐT 723) đến cầu qua suối Đa Chais

190

1,5

9.2

Đoạn còn lại (từ cầu đến đến hết đường)

170

1,3

* Khu vực III: Đất thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.

80

1,2

V

XÃ ĐẠ CHAIS

* Khu vực I:

1

Tuyến đường ĐT 723:

1.1

Từ giáp ranh xã Đa Nhim đến đầu thôn Đông Mang (giáp đất nhà Kơ Să K'Huy).

225

1,2

1.2

Từ đầu thôn Đông Mang (đất nhà Kơ Să K'Huy) đến cầu Đông Mang.

200

1,5

1.3

Từ cầu Đông Mang đến ngã ba xuống xưởng cưa ông Thiên.

185

1,3

1.4

Từ đầu thôn Tu Pó (ngã ba xuống xưởng cưa ông thiên) đến cuối thôn Tu Pó (cầu Tu Pó).

210

1,5

1.5

Từ đầu thôn Long Lanh (cầu Tu Pó) đến cuối thôn K'long Klanh.

300

1,5

1.6

Từ cuối thôn Klong K'lanh (đầu Đưng K’Si) đến cuối thôn Đưng K'Si.

230

1,5

1.7

Từ cầu (C.Ty Yang Ly) đến hết ranh giới hành chính xã

170

1,2

* Khu vực II:

1

Khu dân cư Đưng K'si

1.2

Đường trục chính: Tiếp giáp đường 723 đến hết đường

200

1,2

1.3

Các đường nhánh tiếp giáp đường trục chính

150

1,2

2

Đường vào UBND xã (cả hai đầu giáp đường ĐT 723)

165

2,0

3

Các đoạn đường còn lại tiếp giáp đường ĐT 723

3.1

Đoạn từ đầu đường (giáp đường ĐT 723) vào sâu đến 200m.

130

1,3

3.2

Đoạn còn lại (trên 200m)

120

1,2

4

Đường vào Công ty Rau nhà xanh: Đoạn từ đầu đường (giáp đường ĐT 723) đến cầu.

150

1,2

5

Đường thôn Đông Mang

5.1

Đoạn từ giáp đường ĐT 723 đến trường Mầm non Đông Mang

140

1,2

5.2

Đoạn từ trường Mầm non Đông Mang đến hết đường

120

1,2

6

Đường đi đài tường niệm liệt sĩ (từ giáp đường ĐT 723 đến giáp đường vào UBND xã)

145

1,8

7

Đường thôn K'Long K'Lanh: Từ giáp đường ĐT 723 đến hết đất nhà ông Cil Ha Ba

140

1,3

8

Đường vào khu sản xuất Liêng Su

8.1

Đoạn từ giáp đường ĐT 723 vào sâu đến 200m

150

1,2

8.2

Đoạn còn lại

120

1,2

9

Đường vào khu sản xuất Long Treng

9.1

Đoạn từ giáp đường ĐT 723 vào sâu đến 200m

150

1,2

9.2

Đoạn còn lại

120

1,2

* Khu vực III: Đất thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.

70

1,2

C. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

Số TT

Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ sđiều chỉnh giá đất (lần)

TH TRN LC DƯƠNG

1

Đường Lang Biang:

1.1

Đoạn từ (giáp TP.Đà Lạt) thửa đất s11, tờ BĐ s 39 đến hết thửa đất số 32 tờ BĐ số 38 và thửa 409 tờ bản đồ số 37.

1.300

2,5

1.2

Đoạn tgiáp thửa đất số 32 tờ BĐ số 38 và thửa 409 tờ bản đồ số 37 đến hết thửa đất số 139 và thửa 159 tờ bản đồ số 33.

1.600

3,0

1.3

Đoạn từ giáp thửa đất số 139 và thửa 159 tờ bản đồ số 33 đến cổng khu du lịch Lang Biang.

1.580

2,5

1.4

Đường Nguyn Thiện Thuật: Từ thửa đất s 27 đến hết thửa đất số 12 tờ bản đồ số 38.

650

1,5

1.5

Đường Đng Tâm: (Từ thửa đất s 335 đến thửa đất s247 và 258, tờ BĐ số 37).

1.150

2,0

1.6

Đường B'Nơr A: Đoạn từ giáp đường LangBiang (Từ thửa đất số 155, 177, tờ BĐ số 37) đến giáp đường Thăng Long (thửa đất số 537, tờ BĐ số 37)

1.150

2,0

1.7

Đường Tố Hữu: Đoạn từ giáp đường LangBiang (từ thửa đất số 358, 385, tờ BĐ số 34) đến giáp đường Thăng Long (đến thửa đt số 45, 87, tờ BĐ số 37).

820

2,0

1.8

Đường Thăng Long: Đoạn từ giáp đường BiDoup (từ thửa đất số 314, 302 tờ BĐ số 34) đến giáp đường B' Nơr A (thửa đất số 538, 334, tờ BĐ số 37)

1.150

2,0

2

Đường Biđóup:

2.1

Đoạn từ đường Lang Biang (thửa đất s297, 304, tờ BĐ s34) đến giáp cầu Đăng Lèn (thửa đất số 42, tờ BĐ số 35);

1.300

2,5

2.2

Đoạn từ giáp cầu Đăng Lèn (thửa đất số 595, tờ BĐ số 4) đến giáp đường Văn Lang (thửa đất số 504, 871, tờ BĐ số 4);

950

2,0

2.3

Đoạn từ đường Văn Lang (giáp thửa đất s504; 871, tờ BĐ số 4) đến hết ranh khu quy hoạch dân cư thị trấn Lạc Dương (26 ha)

700

1,5

2.4

Đoạn còn lại: từ giáp ranh quy hoạch dân cư thị trn Lạc Dương (26 ha) đến giáp ranh giới xã Đạ Sar.

400

1,4

3

Đường Văn Cao:

3.1

Đoạn từ giáp đường Lang Biang (thửa đất số 72, tờ bản đồ số 34) đến giáp trụ sở UBND thị trấn (hết thửa 121, tờ bản đồ số 33).

800

1,8

3.2

Đoạn từ thửa đất số 14, thửa đất số 45 tờ bản đồ số 34 đến hết các lô đất 01, lô đất 06 và lô đất 09 tờ BĐ phân lô khu dân cư Khu Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT.

650

1,8

4

Đường Vạn Xuân:

4.1

Đoạn từ đường Lang Biang (thửa 279 và 295 tờ BĐ 32) đến hết thửa đất số 393, 360 tờ bản đồ số 32

1.120

2,5

4.2

Đoạn từ giáp thửa đất số 393, 360 tờ bản đồ số 32 đến giáp đường Bi Đoúp (thửa đất số 359 và 450, tờ BĐ số 4).

550

2,0

4.3

Đường Đăng Gia: Từ giáp đường Lang Biang (thửa đất 122, 125 tờ BĐ số 34) đến cầu (hết thửa đất số 1 và thửa đất số 457 tờ BĐ số 34)

900

2,0

5

Đường 19 tháng 5

5.1

Đoạn từ đường Lang Biang (từ thửa đất s320, 293 tờ BĐ số 34) đến hết đất phòng Tài chính Kế hoạch huyện (lô A1, tờ BĐ khu QH đồi 19/5).

1.300

3,0

5.2

Đoạn từ giáp đất phòng Tài chính Kế hoạch huyện (lô A1, tờ BĐ QH đồi 19/5) đến hết lô F18 (giai đoạn 2), tờ BĐ Quy hoạch dân cư Đồi 19/5.

1.120

2,5

5.3

Đoạn từ giáp lô F 18, tờ BĐ Quy hoạch dân cư Đi 19/5 (giai đoạn 2) đến cổng trường Tiểu Học Kim Đồng (thửa đất s32, 37 tờ BĐ số 1).

900

2,0

6

Đường Hàn Mặc Tử: Từ giáp đường 19/5 (thửa đất s470, 462, tờ BĐ số 05) đến giáp cầu B' Nơr C (thửa đất số 484, 454, tờ BĐ số 05)

390

1,8

7

Đường Đam San: Từ thửa đất s122, tờ BĐ s33 và thửa đất số 139 tờ BĐ số 34 đến hết thửa đất số 86 tờ BĐ số 32.

780

1,8

8

Đường Thng Nht:

8.1

Đoạn từ đường Bi Đoúp (Thửa đất s300, 290 tờ BĐ s34) đến đường Vạn Xuân (hết thửa 314, 337 tờ bản đồ số 32).

1.150

2,3

8.2

Đoạn từ đường Vạn Xuân (từ thửa đất s300, 284 tờ BĐ 32) đến giáp đường Lang Biang (hết thửa 75, 76 tờ BĐ 31)

650

2,2

9

Đường đi vào trường THPT Lang Blang

9.1

Đoạn từ đường BiĐóup (từ thửa đất s561, 560 tờ BĐ s4) đến Cầu sắt.

740

1,8

9.2

Đoạn từ Cầu sắt đến hết đường

420

1,5

10

Đường vào h thủy lợi s7: Từ giáp đường Bi Đoúp (thửa đất số 33 tờ BĐ 23 và thửa đất số 56, tờ BĐ số 6) đến đập hồ thủy lợi số 7.

350

1,7

11

Đường Văn Lang.

11.1

Đoạn từ đầu đường (thửa đất số 506, 504 tờ bản đồ số 4) đến hết thửa đất số 644, 645 tờ bản đồ số 4.

480

2,0

11.2

Đoạn từ giáp thửa đất số 644, 645 tờ BĐ số 4 đến hết đường.

350

2,0

12

Đường vào trụ sở Điện Lực Lạc Dương: Từ thửa đất s506, 562 tờ BĐ số 4 đến hết đường.

700

2,0

13

Đường lên đồi Ra Đa

13.1

Đoạn từ cổng khu du lịch Lang Biang đến ngã ba đường vào khu thung lũng trăm năm (bao gồm cả đường xuống thung lũng trăm năm)

1.100

1,0

13.2

Đoạn từ giáp ngã ba đường vào khu thung lũng trăm năm

800

1,0

14

Đường trục chính đi hồ Đan Kia (đi UBND xã Lát cũ)

14.1

Đoạn từ đường 19 tháng 5 (giáp thửa đất s32 và 37 tờ BĐ s1) đến cầu (giáp thửa đất số 615, 974 tờ BĐ số 7)

760

2,2

14.2

Đoạn từ cầu (thửa đất s615, 974 tờ BĐ số 7) đến ngã ba trường Tiểu học (giáp thửa đất số 534, 535 tờ BĐ số 16);

700

2,2

14.3

Đoạn từ ngã ba trường Tiểu học (thửa đất số 534, 535 tờ BĐ số 16) đến hết thửa đất số 437, tờ BĐ số 18.

570

1,8

14.4

Đoạn từ giáp thửa đất số 437, tờ BĐ 18 đến hết thửa đất s235, 182 tờ BĐ số 19.

300

1,8

15

Đường đi nhà thờ Tổ dân phố B' Nơr B (vòng hai đầu đấu nối đường trục chính đi hồ Đan Kia) từ thửa đất số 27, 28 tờ BĐ số 1 đến thửa 344, 776 tờ BĐ số 1)

550

1,8

16

Đường vào Trạm điện 110KV: Đoạn từ đu đường (thửa 747, 332, tờ BĐ số 7) đến hết đường.

550

1,8

17

Đường Tổ dân phố B'Nơ B (B'Nơr B 2):

17.1

Đoạn đường tgiáp trục chính đi hồ Đan Kia (Thửa đất số 266, 575 tờ BĐ số 7) đến hết thửa đất số 258, 259 tờ BĐ số 7.

390

1,8

17.2

Đoạn từ đường giáp trục chính đi hĐan Kia (Thửa đất s270A, 271 tờ BĐ số 7) đến hết thửa đất số 1001, 262 tờ BĐ số 7.

490

1,5

18

Đường đi vào nhà máy nước Đan Kia 2

18.1

Đoạn từ đường Trục chính đi hồ Đan Kia (giáp thửa 646, 534 tờ BĐ số 16) đến hết đoạn trải nhựa (thửa đất số 3, tờ BĐ số 8).

560

1,8

18.2

Đoạn từ đoạn trải nhựa (giáp thửa đất s3, tờ BĐ s8) cho đến giáp hồ Đan Kia

290

1,3

19

Đường đi Liêng t:

19.1

Từ đường nhựa đi vào nhà máy nước Đan Kia 2 (từ thửa 651, 652 tờ BĐ số 16) đến hết đất nhà ông Cil Blong (ngã ba).

410

1,3

19.2

Từ hết đất nhà ông Cil Blong (ngã ba) đến hết đường nhựa (cả hai nhánh)

310

1,3

19.3

Đường đi nhà thờ K'Long A (đi diện trường học): Từ đường trục chính đi hồ Đan Kia (thửa đất số 396, 535 tờ BĐ số 16) đến hết đon trải bê tông (thửa đất số 354, 355 tờ BĐ 16).

420

1,7

20

Đường nhánh đi Đăng K'Lách:

20.1

Từ giáp đường trục chính đi hĐan Kia (thửa 2, 9 tờ BĐ 15) đến suối (thửa 68, 49 tờ BĐ 15)

440

1,3

20.2

Đoạn từ suối (giáp thửa 68,49 tờ BĐ 15) đến giáp đường Trục chính đi hồ Đan Kia (thửa đất số 367, 371 tờ BĐ 16)

345

1,3

21

Đường Tổ dân phố Đăng Gia Rít B và B'NơrC

21.1

Đoạn giáp đường Đăng Gia (giáp thửa đất s1 và thửa đất số 457 tờ BĐ số 34) đến đường trục chính tổ dân phố Đăng Gia Rít B và B’Nơr C (thửa đất số 1387, 375, tờ BĐ số 5).

640

2,5

21.2

Đường trục chính thôn Đăng Gia Rít B và B’Nơr C: Đoạn từ thửa đất số 423 (nhà thờ) đến hết thửa đất số 703, 1395, tờ bản đồ số 05

590

2,5

21.3

Đoạn từ ngã ba (thửa đất số 1262, 1389 tờ BĐ số 5) đến ngã 3 đường từ cầu B’Nơr C đến đường trục chính tổ dân phố Đăng Gia Rít B và B’Nơr C (thửa 421 và 1356 tờ số 5).

530

2,5

21.4

Đoạn từ đường Hàn Mặc Tử (cầu B’Nơr C) giáp thửa đất số 484, 454 tờ BĐ số 5) đến giáp đường trục chính Tổ dân phố Đăng Gia Rít B và B’nơr C (thửa đất số 423 tờ BĐ số 5 và thửa đất số 286 tờ BĐ số 6).

490

2,5

22

Đường cạnh tranh nông nghiệp

22.1

Từ đường trục chính Tổ dân phố Đăng Gia Rít B và B'Nơr C (giáp thửa đất số 703, 1395, tờ bản đồ số 5) đến hết đoạn đã trải nhựa (thửa đất số 745, 624 tờ BĐ 6A).

490

2,3

22.2

Đoạn đường đất (từ thửa đất số 744, 745 tờ 6A) đến hết đường (thửa 326, tờ số 06)

420

2,5

23

Đường ĐT 722.

23.1

Từ giáp TP Đà Lạt đến ngã 3 đường Păng Tiêng- Đạ Nghịt

520

1,8

23.2

Từ ngã 3 đường Păng Tiêng - Đạ Nghịt đến hết địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương

400

1,5

23.3

Trọn hẻm 14 đường Lang Biang: Từ thửa đất s44, 45 tờ BĐ 38 đến hết đường (thửa đất số 17, 24 tờ BĐ số 39).

420

1,8

23.4

Trọn hẻm 145 đường Lang Biang: Từ thửa đất s259, 227 đến thửa đất số 157, 180 tờ BĐ 34.

500

1,8

23.5

Trọn hẻm 147 đường Lang Biang: Từ thửa đất s 199, 227 đến hết thửa đất số 118, 140 tờ BĐ 34.

480

1,8

23.6

Trọn hẻm đường Tố Hữu: Từ thửa đất số 409, tờ BĐ 34 đến hết thửa 82, tờ BĐ 37.

450

1,8

24

Hẻm đường vào trường THPT Lang Biang

24.1

Từ thửa đất s610, 590 tờ BĐ s 4 đến hết thửa đất s612, 651 tờ BĐ số 4.

360

1,5

24.2

Từ đất nhà ông Quế đến hết đường (cả hai nhánh)

300

1,5

24.3

Đường nhánh trục chính T dân phB'Nơ B (nhánh đi trại gà): Từ thửa 367, 344 tờ BĐ số 6 đến hết đường.

180

1,8

24.3

Đường nhánh đầu thôn Đan Kia: Từ đường Trục chính đi hồ Đan Kia (thửa đất số 365, 1012 tờ BĐ số 7) đến hết thửa đất số 986, 367 tờ BĐ số 7.

280

1,5