ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP ĐẶC THÙ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY ĐA CHỨC NĂNG TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Kiên Giang trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng Kiên Giang và tổ chức lại bộ máy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 101/TTr-LĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, điều động, biệt phái đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là công chức, viên chức, người lao động) công tác tại Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Mức trợ cấp đặc thù hàng tháng

a) Công chức, viên chức, người lao động có trình độ dưới trung cấp hưởng mức trợ cấp đặc thù bằng: 1.000.000 đồng/người/tháng.

b) Công chức, viên chức, người lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng hưởng mức trợ cấp đặc thù bằng: 1.100.000 đồng/người/tháng.

c) Công chức, viên chức, người lao động có trình độ đại học trở lên hưởng mức trợ cấp đặc thù bằng: 1.200.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Nguồn kinh phí chi trả

Kinh phí đảm bảo trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của đơn vị.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2013 về việc quy định chế độ phụ cấp cho viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Kiên Giang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh