ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1568/2017/QĐ-UBND NGÀY 18/5/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2017/NĐ-CP NGÀY 09/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 810/TTr-SNNPTNT ngày 18/3/2019 và Báo cáo thẩm định số 42/BC-STP ngày 15/3/2019 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số điều tại Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, như sau:

1. Bổ sung khoản 2, Điều 3, Quy định kèm theo Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh về điều kiện hỗ trợ như sau:

Đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn.

2. Bổ sung số thứ tự thứ 4, mục 2, Phụ lục số VI kèm theo Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh như sau:

TT

Loài vật nuôi

Đơn vị tính

Mức hỗ trợ (1.000 đồng)

4

Lợn nái và lợn đực giống đang khai thác (đối với bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi)

kg hơi

76

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh; Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Bộ Nông nghiệp PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- CQ Khối MTTQ và các TC CT-XH;
- Trung tâm Truyền thông t
nh;
- V
0-4, NLN1,3, TM, TH4;
- Lưu: VT, NLN3 (15b, QĐ17).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu