BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 120/2000/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BANĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUỐC TẾ" (LSG STEERING BOARD)CỦABỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/1 1/1995 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/9/1999 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của nướcngoài do Bộ trực tiếp quản lý;
Trên cơ sở Biên bản và sự thoả thuận giữa các Bộ, ngành của Việt Nam với đại diệnmột số nước và tổ chức quốc tế họp tại Hà Nội (trong các ngày 10/01/1997,ngày24/03/1997, ngày 18/02/2000 và ngày 30/05/2000) và s ư nhất trí về nội dungĐề cương chức năng, nhiệm vụ (TOR) Chương trình hỗ trợ quốc tế giữa các nhà tàitrợ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban điều hànhChương trình hỗ trợ quốc tế (tên tiếng Anh là ISG Steering Board) trực thuộcChương trình hỗ trợ quốc tế ISG của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.Thành phần Ban điều hành Chương trình hỗ trợ quốc tế (gọi tắt là Ban điều hành)gồm có:

1 - Chủ tịch: Ông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn,

2 - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Văn phòng ISG:

- Ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

3 - Các uỷ viên:

- Ông Vụ trưởng Vụ Chính sách NN&PTNT,

- Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và quy hoạch,

- Ông Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán,

- Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

- Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượngsản phẩm,

- Ông Cục trưởng Cục Khuyến nông- Khuyến Lâm,

- Ông Cục trưởng Cục Quản lý nước và công trìnhthuỷ lợi,

- Ông Cục trưởng Cục Phát triển Lâm nghiệp,

- Đại diện của các Bộ, ngành có liên quan, cácnhà tài trợ và tổ chức quốc tế tham gia trong Ban điều hành.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban điều hành:

a- Tư vấn cho lãnh đạo Bộ về các biện pháp vàhình thức tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực huy động và sử dụng có hiệuquả các nguồn vốn tài trợ của nước ngoài và hỗ trợ quốc tế đầu tư phát triểnnông nghiệp và nông thôn.

b- Giúp Bộ điều phối công tác hợp tác quốc tếtrong lĩnh vực huy động và sử dụng nguồn vốn ODA, FDI; xúc tiến thương mại và hộinhập quốc tế.

c- Xác định các vấn đề của ngành cần được ưutiên nghiên cứu, phát triển, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận hỗ trợ quốc tế.

d- Lập kế hoạch, hướng dẫn cho các Tổ công tácchuyên đề của Chương trình hỗ trợ quốc tế làm việc chi tiết.

đ- Thông qua kế hoạch huy động và ngân sách hàngnăm của Chương trình hỗ trợ quốc tế.

Ngoài những nhiệm vụ chính nêu trên, hoạt động củaBan điều hành phải tuân thủ

Đề cương chức năng nhiệm vụ (TOR) của Chươngtrình hỗ trợ quốc tế đã được các nhà tài trợ và Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng VụTổ chức, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có tên liên quanthuộc Bộ và quy định trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thứ trưởng Cao Đức Phát;
- Lưu VP, PC, TCCB.

BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTLê Huy Ngọ